Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Hľadáme do tímu terénneho sociálneho pracovníka/pracovníčku

[28. 03. 2018]

 

Proti prúdu (vydavateľ Nota bene), Karpatská 10, 811 05  Bratislava vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto

 •  jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Len tých budeme kontaktovať telefonicky s presným časom konania osobného pohovoru.   

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania a motivačný list prosíme zaslať poštou na adresu: OZ Proti prúdu Karpatská 10, Bratislava 811 05. Na obálku prosím pripíšte Výberové konanie na pozíciu TSP. Súčasne pošlite to tiež emailom na adresu pohovory@notabene.sk

Miestom výkonu práce sú miesta, kde sa zdržiavajú predajcovia Nota bene - ľudia bez domova v Bratislave a kancelária TSP/TP v priestoroch OZ Proti prúdu. Ide o prácu s cieľovou skupinou ľudí bez domova, ktorí sú klientmi OZ Proti prúdu (predajci Nota bene, nosiči batožín,…).

Miestom výkonu práce sú miesta, kde sa zdržiavajú predajcovia Nota bene - ľudia bez domova v Bratislave a kancelária TSP/TP v priestoroch OZ Proti prúdu.

Dátum predpokladaného nástupu: podľa dohody. Ponúkame slušné platové podmienky.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť,
 • motivačný list,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.[1]

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,[2] alebo
 2. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov,[3] alebo
 3. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 pracoval na pozícii terénneho sociálneho pracovníka.[4]

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Organizovanie opatrení s cieľom sociálneho začlenenia ľudí bez domova:

 • aktívna podpora predajcov Nota bene na výdajni časopisu a predajných miestach pri zabezpečení živobytia cez predaj časopisu:
  • registrácia ľudí bez domova do projektu
  • vedenie rozhovorov reflektujúcich stav, nastavenie a požiadavky klienta pri kontakte s ním
  • práca s pravidlami (udelenie napr. stopky v predaji) v krízových situáciách klienta a dodržiavanie etiky projektu
  • rozvoj soft a hard skills u predajcov Nota bene ako napr. práca s motiváciou, práca s pravidlami, rozvoj pracovných a komunikačných zručností, hospodárenie s financiami a časom, práca na počítači a s mobilným telefónom
  • budovanie vhodného sociálneho zázemia pre klienta na predajnom mieste - práca s komunitou na predajnom mieste, mediácia konfliktov napr. medzi predajcami alebo verejnosťou a predajcom
 • administrácia súčasných a vyhľadávanie nových predajných miest s ohľadom na potreby a možnosti klientov
 • organizovanie vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre predajcov
 • čiastočná účasť na zabezpečení prevádzky celoslovenského projektu Nota bene (napr. mapovanie potrieb predajcov pre účel nových príloh / produktov, zabezpečovanie mesačných objednávok z partnerských organizácií v 18 mestách SR, administrácia skladu časopisov a príloh)

Ostatná činnosť:

 • vedenie administratívy - výkazy intervencií u klienta vrátane kvalitatívneho vyhodnocovania a vyhodnocovania efektivity, vedenie dochádzky
 • účasť na vlastnej supervízii a poradách
 • súčinnosť s ostatnými pracovníkmi v iných projektov združenia Proti prúdu v záujme služby klientom (Nosiči batožín, Advokácia a systémové zmeny a pripravovaný projekt Bývania pre ľudí bez domova v bytoch na princípe Housing first)

ČO OČAKÁVAME

Hľadáme pracovníčku / pracovníka, ktorý chce do projektu Nota bene vniesť niečo "zo seba" a rozvíjať ho s ohľadom na charakter projektu (sociálne podnikanie / podnik sociálnej ekonomiky).

Hľadáme človeka, ktorý je proaktívny, schopný samostatnej práce a vlastnej sebareflexie a ktorý vďaka svojim dobre rozvinutým sociálnym zručnostiam dokáže empaticky pracovať s klientmi a narábať s hranicami, pravidlami a pod.

Očakávame od novej kolegyni / kolegu schopnosť prijímať zmeny i podieľať sa na nich, zároveň požadujeme stabilitu a zodpovednosť v prevedení rutinných úloh, ktoré sú pre realizáciu projektu nevyhnutné (napr. práca s databázou klientov a finančnou hotovosťou, administrácia úschov či viest pre predajcov, atď...).

Výhodou je vodičský preukaz skupiny B pre prácu v teréne v rámci mesta Bratislava.

ČO PONÚKAME

 • úväzok: trvalý pracovný pomer
 • miesto výkonu práce: priestory OZ Proti prúdu na Karpatskej 10 v Bratislave a v teréne na území hlavného mesta
 • plat: 930 Eur v hrubom
 • termín nástupu: otvorený, po vzájomnej dohode
 • zaškolenie kolegami v 5 člennom tíme, vzájomná podpora a zdieľanie skúseností
 • rozvoj v tematike práce s ľuďmi bez domova absolvovaním individuálneho alebo skupinového vzdelávania, supervízie, účasťou na konferenciách alebo stáže v zahraničí (iný pouličný časopis)
 • z dlhodobého hľadiska príležitosť osobného a profesného rozvoja presunom medzi jednotlivými projektami združenia (zamestnávanie a oddlžovanie v projekte Nosiči Batožín, projekt Advokácia - zapájanie ľudí bez domova do obhajoby svojich práv, a pripravovaný projekt Bývania - práca s ľuďmi bez domova v bytoch na princípe Housing first)

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).


[1] Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluvaIA MPSVR SR akceptovaná.

[2] V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3] V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[4] V zmysle § 45 ods. 4 zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[5] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics