Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

Prvé stretnutie Pracovného výboru na riešenie bezdomovectva v Bratislave

[10. 04. 2006]

Tlačová správa 

Dňa 7.4. 2006 sa uskutočnilo prvé stretnutie Pracovného výboru na riešenie bezdomovectva v Bratislave zloženej z predstaviteľov samosprávy a neziskových organizácii. Účastníci sa zhodli na spolupráci pri napĺňaní cieľa:
Aby budúci zimu nezamrzol ani jeden ...

Vyhlásenie Iniciatívy 10 mimovládnych organizacií

[20. 02. 2006]

Vyhlásenie Iniciatívy 10 mimovládnych organizácii pracujúcich s bezdomovcami v Bratislave adresované ministerke MPSVR SR, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Magistrátu h.m. Bratislavy a jej mestským častiam Celkový počet bezdomovcov v Bratislave odhadujeme na základe našich štatistík minimálne na ...

«  30  31  32  33  34  35  

 

Začiatok stránky

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62
č. účtu: IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene a Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics