Nota bene - z ulice do života

Obdobie realizácie projektu: 09/2012 - 08/2014

Projekt Nota bene – z ulice do života, prispeje k rozvoju a udržateľnosti pouličného časopisu Nota bene ako jediného tréningového a pracovného nástroja na Slovensku, ktorý prispieva v tak širokom meradle k integrácii ľudí bez domova (350 ľudí v 17 mestách SR) – a to nielen priamou prácou s ľuďmi bez domova ale aj širokou verejnosťou. Aktivity projektu sú preto orientované na rozvoj organizácie Proti prúdu, vydavateľa Nota bene, priamu prácu s ľuďmi bez domova ako aj na prácu so širokou verejnosťou. Vďaka realizácii projektu získame dvojročnú podporu vydávania časopisu Nota bene i knihy z pera predajkyne, rozvinieme terénnu a skupinovú prácu ako nástroj sociálnej práce s predajcami Nota bene a zrealizujeme mediálnu kampaň o obsahu časopisu, systéme fungovania Nota bene a zavedení identifikačných viest pre predajcov v Bratislave, nakoľko projekt pouličného časopisu je závislý na podpore zo strany širokej verejnosti - konkrétnej pomoci konkrétnym ľuďom bez domova. Jedným z hlavných cieľov projektu je o.i. zadefinovať a do systému našej práce začleniť udržateľný model práce s ľuďmi bez domova, tj. novú službu – skupinovú prácu, ktorej prínos pre klientov je merateľný vo zvýšenej dostupnosti poradenstva a pre sociálnych pracovníkov pracujúcich s velkým počtom klientov poskytuje priestor pre nadviazanie hlbších vzťahov s klientami, lepšie poznanie ich potrieb a problémov – dôležitých v procese zmeny a zlepšenia kvality života jednotlivých predajcov. Z dlhodobého hľadiska riešenia bezdomovectva sú dôležitou súčasťou nielen nové služby ľuďom bez domova, ale aj práca s predsudkami laickej i odbornej verejnosti, ktoré vo veľkej miere bránia riešeniu. Preto v projekte vyškolíme ľudí bez domova ako lektorov o bezdomovectve pre účel obhajoby práv tejto najvylúčenejšej skupiny obyvateľstva. Sme presvedčení, že najúčinnejšie je, keď o predsudkoch hovoria tí ľudia, ktorí ich zažili z prvej ruky.

Aktivita 1 - RIADENIE PROJEKTU
Aktivita je zameraná na zabezpečenie efektívneho manažovania projektu - realizácie jednotlivých aktivít za účelom dosiahnutia očakávaných kvalitatívnych i kvantitatívnych výstupov projektu a dodržania harmonogramu aktivít, finančného riadenia. Za všetky aktivity riadenia projektu bude zodpovedná koordinátorka projektu v úzkej spolupráci so štatutárnym zástupcom (riaditeľom o.z. Proti prúdu) a účtovníčkou.

Plánované výsledky:

 • koordinácia aktivít a projektového tímu
 • koordinácia povinných aktivít vo vzťahu k donorovi - príprava vyúčtovaní / PIR
 • zabezpečenie publicity

Aktivita 2 - PREDAJ ČASOPISU NOTA BENE
Vydávanie časopisu Nota bene je základným pilierom pre integračný program Nota bene, ktorý v Bratislave zahŕňa:

 • Sociálne centrum: základné sociálne poradenstvo, ochrana práv a právom chránených záujmov, bezplatná možnosť telefonovania, prístup na PC a internet, možnosť zasielania osobnej pošty, príspevky na zdravotné potreby.. Špecializované sociálne poradenstvo v teréne
 • Tréningové skupiny pre ľudí bez domova na rozvoj sociálnych zručností
 • Každodenný kontakt sociálnych pracovníkov s klientom na výdaji časopisu, ktoré je miestom stretnutia sociálneho pracovníka a klienta. Zámerom je prehĺbenie dôvery, podpora klienta, reflektovanie klientovho stavu a základné poradenstvo a ochrana práv a právom chránených záujmov. Sociálny pracovník je prítomný v teréne pri výkone práce klienta, reflektuje jeho problémy v oblasti pracovných návykov a ponúka podporu pri ich korekcií.
 • Aktivitu realizuje tím 4 sociálnych pracovníkov na plný úväzok a 1 pracovníka na polovičný

Plánované výsledky:

 • redakčná príprava, tlač a distribúcia 2 čísiel časopisu Nota bene
 • redakčná príprava a distribúcia 22 čísiel časopisu Nota bene
 • vydanie a distribúcia knihy Zázračné dieťa z pera predajkyne Jely Matuškovičovej v náklade 5 000 ks
 • každodenný kontakt sociálnych pracovníkov s klientmi pri výdaji časopisu
 • 300 klientov, ktorým bola poskytnutá jedna zo služieb (individuálne poradenstvo A2, streetwork A3, skupiny začiatočníkov A4)

Aktivita 3 - STREETWORK S PREDAJCAMI NOTA BENE
Streetwork nám umožňuje intenzívnejší kontakt s klientmi v ich prirodzenom prostredí - na predajnom mieste. Stal sa dôležitou súčasťou práce s predajcami Nota bene, nakoľko poskytuje sociálnym pracovníkom širší obraz o klientoch. Aby sa predajné miesto stalo miestom, kde je klient zastihnuteľný sociálnym pracovníkom, od apríla 2013 sme zrušili voľný pohyb predajcov na predajných miestach a postupne motivovali predajcov k určeniu si predajných časov. Stretnutia na predajnom mieste slúžia ku:

 • kontrole dodržiavania Kódexu predajcu na predajných miestach (napr. aj nosenie identifikačných viest v rámci kampane NB je práca nie žobranie) a získavania podkladov pre podanie spätnej väzby na fungovanie predajcu v projekte na skupinovom stretnutí (A4)
 • mapovanie schopnosti predajcu vytvoriť si na svojom pracovnom – predajnom mieste vzťahy s SBS, majiteľmi prevádzky a zákazníkmi
 • podpora na predajnom mieste - streetworker napomáha pri riešení rôznych situácií na predajnom mieste – napr. zrušenie predajného miesta zo strany prevádzky či majiteľa chodníku
 • prehlbovanie dôvery medzi sociálnym pracovníkom a predajcom (často je práve streetwork miestom, kde sa klient cíti uvoľnenejšie a je otvorenejší v rozhovore so sociálnym pracovníkom)
 • pozvaniu do realizovaných skupín (aktivita A4 – skupinová práca) a mapovaniu možných tém pre ďalšiu či už skupinovú alebo individuálnu prácu

Plánované výsledky:

 • 300 výjazdov do terénu na predajné miesta predajcov Nota bene
 • 300 klientov, ktorým bola poskytnutá jedna zo služieb (individuálne poradenstvo A2, streetwork A3, skupiny začiatočníkov A4)

Aktivita 4 - SKUPINOVÁ PRÁCA S PREDAJCAMI NOTA BENE
Dlhodobo pracujeme s veľkou skupinou klientov, pričom nie je v našich kapacitách pracovať individuálne so všetkými 160 klientmi zapojenými do projektu Nota bene počas jedného mesiaca. Preto postupne od roku 2010 vytvárame udržateľný systém práce v skupinách. Počas realizácie projektu k zavedenému systému skupín predajcov začiatočníkov (začali sme s ním v roku 2010) pridáme skupinovú prácu s pokročilými predajcami. Nakoľko ide o novú skupinovú prácu, počas celej doby realizácie bude prebiehať proces identifikácie miery dobrovoľnosti a povinnosti účasti predajcov, tematického zamerania a frekvencie účasti jednotlivých klientov na viacerých skupinách - blokoch.

 

Plánované výsledky:

 • realizovať pravidelnú skupinovú prácu s predajcami – začiatočníkmi
 • 300 klientov, ktorým bola poskytnutá jedna zo služieb (individuálne poradenstvo A2, streetwork A3, skupiny začiatočníkov A4)
 • zaviesť skupinovú prácu s predajcami, ktorí sú v projekte dlhodobo s cieľom zadefinovať buď: o „vzdelávacie minimum“ (napr. tri skupinové tréningy), ktoré musí každý predajca zapojený v projekte pouličný časopis absolvovať – t.j. prejde programom „Kľúčové kompetencie predajcu Nota bene“ zamerané na základné soft skills, sociálne zručnosti, alebo o „model skupinovej prácu s klientami „ - klient je súčasťou pravidelnej skupiny (napr. 2 x do mesiaca), ktoré sprevádzajú klienta počas jeho účasti v projekte Nota bene
 • 40 skupinových stretnutí „Kľúčové kompetencie predajcu Nota bene“
 • 50 klientov, ktorí prejdú skupinami „Kľúčové kompetencie predajcu Nota bene“

Aktivita 5 - ĽUDIA BEZ DOMOVA AKO LEKTORI
Pilotná skupinová práca so špecifickou skupinou ľudí bez domova – predajcov časopisu Nota bene, ktorých zapojenie do projektu NB dosiahlo najvyššie štádium, dala hlas bezdomovcom, ktorí ho nemajú a rozvinula schopnosti vybraných predajcov Nota bene vystúpiť za práva bezdomovcov verejne – k advokácii. Zapojenie cieľovej skupiny, ktorá pozná „život na ulici“ z prvej ruky napomáhala obom stranám. Zrealizovali sme dlhodobú a intenzívnu skupinovú prácu s ľuďmi bez domova, ktorej výsledkom je, že 8 predajcov Nota bene sú pripravení zúčastňovať sa diskusií s verejnosťou. Problém chápania vylúčenia u samotných vybraných ľuďoch bez domova sme riešili prostredníctvom rozvoja ich tolerancie, chápania vzájomných rozdielov, podstaty predsudkov, rozvoja schopností transformácie konfliktov, prezentačných schopností, poznania základných informácií o bezdomovectve ako spoločenskom jave, najčastejších príčinách jeho vzniku, možností jeho systémového riešenia, rozvoja právneho povedomia potrebného k obhajobe vlastných práv. Sebapoznanie klientov a získanie väčšieho náhľadu na svoj vlastný príbeh vo svetle všeobecných informácií o bezdomovectve i cez fungovanie v skupinových aktivitách zameraných na vyššie spomenuté ciele. Všetkých osem predajcov Nota bene podalo autentickú správu o živote na ulici svojou aktívnou účasťou na 10 verejných diskusiách. Autentickosť ich výpovedí dodávala na zrealizovaných diskusiách okrem štatistických objektívnych informácií aj emočný rámec a tým oslovovala verejnosť.

Plánované výsledky:

 • zrealizovať workshop (6 x 4 hod) a skupinové stretnutia (10 x 2 hod) zamerané na sebapoznávanie, prezentačné schopnosti, predsudky, riešenie konfliktov, získanie základných informácií o bezdomovectve pre 8-12 ľudí bez domova za účasti sociálnych pracovníkov a externého lektora
 • zrealizovať 4 verejné diskusie na tému bezdomovectva za účasti 4 vyškolených predajcov Nota bene a pracovníka združenia

 

Začiatok stránky