Obsah aktuálneho čísla Nota bene

Nota bene číslo 210Páči sa Vám Nota bene a aktivity OZ Proti prúdu? 

Pošlite darcovskú SMS v hodnote 2 eurá na číslo 877 s textom: DMS START NOTABENE
Ďakujeme!

Zrušiť pravidelnú mesačnú podporu môžete zaslaním SMS na číslo 877 s textom: DMS STOP NOTABENE 

 

 

Nekrátené odpovede politických strán

[29. 02. 2016]

Majú neľahkú úlohu, ale aj zodpovednosť, vytvoriť podmienky pre ľudí, ktorí sa snažia dostať z bezdomovectva. Ako politici svoju zodpovednosť ponímajú, sa dozviete z celého znenia odpovedí na naše tri otázky. Denník N pre nás oslovil strany, ktoré by sa podľa posledných prieskumov dostali do parlamentu. Odpovedali všetky okrem strany SMER.

Otázky politickým stranám:

 1.  Aké kľúčové opatrenia zamerané na prevenciu a riešenie bezdomovectva navrhuje vaša strana?
 2. Najefektívnejšie riešenie bezdomovectva je dostupné bývanie. Koľko sociálnych bytov plánujete postaviť? Ako inak ešte chcete zabezpečiť ľuďom bez domova prístup k dôstojnému bývaniu?
 3. Ľudia bez domova zväčša neberú od štátu žiadne peniaze, no napriek tomu sú jeho dlžníkmi na zdravotnom poistení. Nemajú prístup k plnej zdravotnej starostlivosti a dlh im zároveň bráni zamestnať sa. Na ulici ich udržiava aj nesystémové nastavenie exekúcií a nedostupnosť osobného bankrotu. Ako plánujete vyriešiť tento problém?


Súvisiace články s anketou:

Voľby a domov, Sandra Tordová, šéfredaktorka Nota bene
Sumár krátených vyjadrení politických strán 


Odpovede politických strán:

Sieť

 1. Budeme už v zárodku riešiť ťažké sociálne situácie, ktoré vedú k strate bývania: znížime počty exekúcií a sfunkčníme osobný bankrot, zavedieme systém nájomného bývania, presadíme vytvorenie centrálnej nezávislej posudkovej činnosti, ktorá bude ľahko dostupná pre poistencov, osoby s ŤZP a žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby, a zavedieme štandardizáciu terénnej sociálnej práce, ktorá bude riešiť problémy preventívne priamo v rodinách.
 2. #Sieť navrhne projekt, ktorý zabezpečí vyššiu zamestnanosť a bývanie pre chudobných občanov a obyvateľov sociálne vylúčených lokalít prostredníctvom svojpomocnej výstavby rodinných domov a vytvorením trvalo udržateľných pracovných miest pre všetky chudobné a sociálne vylúčené komunity. Zavedieme tiež súvisiaci program, ktorý umožní chudobným obyvateľom postupne získať lepšie bývanie na základe zásluh. Cieľom by malo byť získanie štandardného nájomného bytu.
 3. #Sieť ukončí éru, ktorú možno nazvať Republikou exekúcií, keď počet a nákladnosť exekúcií voči bežným ľuďom neustále rastie. Sfunkční osobný bankrot, zvýši kvalitu a intenzitu kontroly štátu nad exekútormi a dá dôraz na zlúčenie exekučných konaní. Prijme zároveň kroky na odstránenie niektorých príčin veľkého počtu exekúcií vrátane prísnejšej regulácie hazardu a prísnejšieho dohľadu nad nebankovými subjektmi, vrátane tých, ktoré pôsobia mimo zákonný rámec.

KDH

 1. Bezdomovectvo je zlyhanie sociálnej záchrannej siete, kde by mali byť podchytení tí, ktorí nie sú schopní si pomôcť sami, ani s pomocou príbuzných. V prvom rade treba zabezpečiť čo najväčší počet útulkov, domovov na pol ceste či nocľahární, aby títo ľudia nezomierali na uliciach od hladu či podchladenia. Je potrebné podporovať organizácie, ktoré sa v teréne snažia pomôcť návratu bezdomovcov do práce a získaniu kvalitného bývania. Prvoradá je teda pomoc k svojpomoci. Samozrejme, nesmierne je dôležitá prevencia bezdomovectva – výchova detí k zodpovednému životu už na školách, podpora poradní ekonomických aj sociálnych, skoré odhalenie a liečba závislostí (alkohol, návykové psychotropné látky či gamblerstvo), podpora ľudí po ťažkých traumách či úrazoch, keď sa stanú neschopnými vykonávať určitý druh práce atď.
 2. Výstavbu bytových domov budeme podporovať v troch úrovniach: podporíme obnovu existujúceho bytového fondu, výstavbu komerčného bývania a výstavbu nájomného bývania pre rôzne kategórie občanov s diverzifikovanou formou vlastníctva. Podpora výstavby nájomných a sociálnych bytov je pre Kresťanskodemokratické hnutie kľúčová. Sme si vedomí toho, že prístup k bývaniu je najprirodzenejšou ochranou človeka, života, rodiny. Ekonomicky vyspelé krajiny majú takmer rovnaký podiel nájomných bytov ako bytov v súkromnom vlastníctve. Aj my chceme pomôcť rodinám a predchádzať tomu, aby sa jednotlivci ocitli na ulici tým, že podporíme výstavbu sociálnych a nájomných bytov.
 3. Osobný bankrot nie je strašiakom. Je to spôsob ako navždy vyrovnať svoje dlhy a ako začať nový život bez záväzkov. Osobný bankrot sa skladá z dvoch častí: konkurz a oddlženie. Využíva ho však veľmi málo ľudí, pretože informácie sú často nedostupné. Mnohí bezdomovci sa dostanú na ulicu po exekúciách rôzneho druhu – môžu byť neschopní platiť účty, prehrajú veľkú sumu peňazí v hazardných hrách alebo berú návykové látky a potrebujú platiť dlhy. Zákon nepozná minimálnu výšku dlhu, pre ktorý na vás pošlú exekútora. Menšie dlhy sa riešia zrážkami zo mzdy či dôchodku. Väčšie predajom hnuteľných alebo nehnuteľných vecí. Ak dlžník nemá žiaden majetok, môže byť exekúcia zastavená. Môže však byť otvorená aj niekoľko rokov bez obmedzenia a exekútor môže postihnúť majetok, ktorý dlžník nadobudne v budúcnosti. Napríklad dedením, alebo ak sa zamestná. Dlh sa dá vymáhať aj od dedičov dlžníka, ale len do výšky dedičstva. A aj preto, ak sa bezdomovec chce odraziť „od dna“ a zamestná sa, exekútor môže začať vymáhať dlhy a človek bez domova sa opäť ocitá v hmotnej núdzi či na pokraji chudoby. Recidíva bezdomovectva je v takom prípade možná. Preto by bolo vhodné nastaviť systém exekúcií tak, aby znovu zamestnaný bezdomovec mal dosť času „postaviť sa na nohy“ a rozbehnúť sa do života.

Most-Híd

 1. Strana Most-Híd vo svojom programe Občianska vízia ponúka množstvo systémových opatrení na to, aby sa ľudia do takýchto situácií nedostávali. Či už je to fungujúci právny štát, v ktorom platia pravidlá pre každého rovnako, alebo opatrenia na podporu zamestnávania ťažko zamestnateľných ľudí. Vláda má prostriedky na vytvorenie reálnych a udržateľných pracovných miest pre týchto ľudí. Navrhujeme prísnejšiu kontrolu exekúcií, lepšiu vymožiteľnosť práva, ako aj zavedenie osobného bankrotu.
 2. Dostupné bývanie je dôležitou témou nielen pre sociálne slabších, ale aj mladé rodiny. Preto navrhujeme výstavbu nájomných bytov pre ľudí, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na ich kúpu.
 3. Zdravotníctvo si vyžaduje komplexné systémové zmeny, ktoré by sa mali týkať aj týchto oblastí.

OĽaNO

 1. OĽaNO si uvedomuje potrebu začať sa systémovo venovať prevencii a riešeniu bezdomovectva. Preto sme aj v našom programe deklarovali, že sa zasadíme o prijatie národnej koncepcie, ktorá by sa mala opierať predovšetkým o skúsenosti organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú práci s ľuďmi bez domova a najlepšie poznajú problémy, ktorým musia títo ľudia čeliť, aby mali možnosť viesť opäť normálny život. Pokladáme za zvlášť dôležité venovať sa najmä prevencii bezdomovectva ako takého – napríklad ponukou bezplatného finančného poradenstva pre ľudí s nízkym príjmom, ktorí často riešia svoju situáciu opakovanými pôžičkami od nebankových spoločností, ktoré potom nie sú schopní splácať. A zároveň by sa mal klásť dôraz na riešenie dlhodobého bezdomovectva – aby sa nestávalo, ak sa niekto ocitne bez strechy nad hlavou, že mu ponúkneme ako riešenie iba bývanie v nocľahárni. Nocľahárne majú byť krízovým, nie dlhodobým riešením pre ľudí bez domova.
 2. Na Slovensku je v súčasnosti nedostatok verejných nájomných bytov, čo platí aj v porovnaní so staršími členskými štátmi EÚ. Navyše nemáme legislatívne jednoznačne odlíšené verejné nájomné bývanie od sociálneho bývania pre rodiny s nízkymi alebo takmer žiadnymi príjmami. Ročne sa u nás postaví okolo 2000 nových nájomných bytov. Podiel nájomných bytov je približne 3% a bolo by ideálne, keby ich podiel vzrástol aspoň na 10%. To sa však podarí len vtedy, ak budú pre takúto výstavbu vytvorené dostatočne motivujúce podmienky, napríklad vo forme daňových úľav pre samosprávu, súkromný aj neziskový sektor. Preto teraz viac ako prísľub konkrétneho počtu bytov ponúkame prísľub zmeny nastavenia systému štátnych dotácií na výstavbu. Okrem toho sa plánujeme venovať prevencii dlhodobého bezdomovectva, aby ľudia bez domova mali možnosť riešiť svoju nepriaznivú situáciu aj inak ako dlhým a často opakovaným zotrvávaním v nocľahárňach.
 3. Plánujeme predovšetkým riešiť nedostupnosť inštitúcií ľuďom bez domova v mieste ich skutočného, nie trvalého pobytu – chceme zjednodušiť podmienky vybavenia nových dokladov. Pretože ak človek nemá možnosť začleniť sa do sociálneho systému v mieste, kde reálne žije, napríklad zaevidovať sa ako uchádzač o zamestnanie, jedným z dôsledkov je aj zadlžovanie na zdravotnom poistení. Určite tiež budeme iniciovať odbornú diskusiu o sprístupnení osobného bankrotu pre ľudí bez príjmov.

SaS

1. a 2. Predovšetkým prestupná forma sociálneho ubytovania, nie však sociálnych bytov, ale ubytovní s jasnými pravidlami a podmienkami. Súčasťou prestupnej formy sociálneho bývania musí byť terénna sociálna práca s nimi, aby sa za asistencie postupne dokázali vymaniť zo začarovaného kruhu chudoby a postarať sa sami o seba, to znamená posilniť predovšetkým terénnu sociálnu prácu na úrovni samospráv.

3. Za bezdomovcov platí zdravotné poistenie štát, ak majú nezrovnalosti z minulosti. Postupným vymanením sa z chudoby, resp. nadobudnutím nejakých zdrojov príjmov, akokoľvek nízkych, budú schopní cez splátkové kalendáre splácať svoje záväzky. To predpokladá aj asistenciu terénnych sociálnych pracovníkov.

SNS

 1. Prevencia musí byť zameraná už od predškolského veku dieťaťa učiť deti správnym návykom vo forme rozhodovania sa o svojom osude. Vytvoriť systém dostupnosti informácií pred samotným vstupom do akéhokoľvek právneho vzťahu, resp. tento účinne rozvíjať a aplikovať, napr. cez Centrá právnej pomoci, ktoré sú momentálne zamerané skôr na riešenie následkov nesprávneho postupu a rozhodnutia občana. V prípade vzniku existenčného zlyhania človeka poskytnúť mu, napr. prostredníctvom sociálne fondy viazané finančné prostriedky, financovanie prechodného ubytovania a stravy tak, aby pri hľadaní práce nebol limitovaný v riešení svojich základných existenčných priorít. Je potrebné i štátom podporovať rôzne neziskové organizácie zamerané na pomoc ľudom v tiesni, ktoré v mnohom nahrádzajú a plnia povinnosti, ktoré by mal štát napĺňať sám a ktoré garantuje každému občanovi SR cez Ústavu SR.
 2. Je veľkou chybou, ak pristupujeme k problémom kauzálne, spôsobom ,,chýba ti niečo, tak ti to dám“ a cez pozitívnu diskrimináciu. Ľudia bez domova nemajú primárny problém s bývaním, ale problém s udržaním sa v poskytnutom bývaní. Ľudia bez domova strácajú, ak už nestratili, elementárne návyky a ich spôsob života je degradovaný na holé prežitie. Dôstojné bývanie patrí každému. Otázka, koľko sociálnych bytov plánujeme postaviť, je nesprávne položená, nakoľko sa tým jednak negarantuje vyriešenie bezdomovectva (potreba plniť si platobné povinnosti, veľakrát vyššie než v rodinných domoch), a zároveň pojem sociálny byt vo väčšine obyvateľstva evokuje sociálne prípady, čo tak samozrejme nie je. Preto je správnejší pojem nájomný byt, kedysi označovaný ako štátny byt.
 3. Dôvod, prečo sú ľudia bez domova, podľa nás netkvie v nesystémovom nastavení exekúcií a v nedostupnosti osobného bankrotu. Exekúcia je v prvom rade spôsob ochrany priznaných práv oprávnenému subjektu. To, na základe akého exekučného titulu a akým orgánom, je iná vec. Problém bezdomovectva ako taký sa nedá vyriešiť čarovným prútikom. Zmiernenie následkov spojených s bezdomovectvom vedie cez počiatočnú prevenciu spočívajúcu vo vytvorení prehľadnej štruktúry poskytovania základných informácií občanom s nižším právnym vedomím, a to pred vznikom samotných príčin (najmä právnych vzťahov) vedúcich k strate domova, a zároveň je potrebné postihovať v čase a priestore tých, ktorí zneužijú ich postavenie a tieseň.

SMK

 1. Pri decentralizácii štátnej správy boli viaceré kompetencie štátu presunuté na miestne a regionálne samosprávy. Okrem kompetencií však nedostali potrebné finančné prostriedky na zabezpečenie sociálnych služieb, a v rámci nich ani na pokrytie nákladov na útulky, nocľahárne, krízové centrá, domovy na pol ceste atď., ale ani na iné druhy sociálnych služieb, ktoré sú zo zákona povinné zabezpečovať. Preto považujeme za prvoradé prepracovať zákon č. 448/2008 Z. z. a súvisiace predpisy, aby samosprávy mohli zabezpečovať a financovať komplexne poskytované sociálne služby.
 2. Obyvateľstvo Slovenska rapídne starne. Ak chceme tento vývoj zastaviť, musíme pripraviť podmienky mladým, aby sa nebáli mať deti, aby si založili rodinu a ostali žiť na Slovensku. Preto rozvoj dostupného, sociálneho bývania považujeme za kľúčovú úlohu pre nastupujúcu vládu. Sociálne byty by mohli byť riešením aj pre bezdomovcov, ktorí by po absolvovaní rôznych aktivít, smerovaných k príprave na samostatné bývanie, mohli nadobudnúť prístrešie, čo je podmienkou na začlenenie sa do pracovného života a spoločnosti. Treba posilniť rozšírenie siete nízkoprahových útulkov a nocľahární; pre bezdomovcov, ktorí odmietajú využívať ponúknuté sociálne služby, nakoľko im spôsob života na ulici z rôznych dôvodov vyhovuje, treba zabezpečiť aspoň prístup k základnej hygiene, výdaj aspoň jednej teplej stravy a prístup k špecializovanému odbornému poradenstvu.
 3. Najväčším problémom bezdomovcov je ich nezamestnanosť. Strana maďarskej komunity vo svojom volebnom programe myslí aj na riešenie problémov tejto cieľovej skupiny. Opätovným naštartovaním poľnohospodárskej výroby a s ňou súvisiacej spracovateľskej výroby vytvoríme trvalo udržateľné pracovné miesta, ktoré budú vyhovujúce aj pre prípadných záujemcov z radov bezdomovcov. Štát v spolupráci so samosprávami a mimovládnymi organizáciami bude podporovať založenie malých, rodinných fariem, kde pôdu samosprávam poskytne štát, a záujemcom – aj bezdomovcom – pri návrate do pracovného pomeru budú pomáhať terénni sociálni pracovníci. Tým sa vytvorí priestor na získanie pravidelného príjmu, z ktorého budú môcť splácať svoje dlhy a exekúcie.

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics