Zverejňovanie informácií - EON

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY (EON) NA POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Proti prúdu je registrovaným neverejným poskytovateľom troch sociálnych služieb. Klienti za služby neplatia. 

Detaily EON v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Sociálna služba - Terénna sociálna služba krízovej intervencie - terénna forma Suma v Eur
a - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 138 263,55 €
b - poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie 48 668,77 €
c - tuzemské cestovné náhrady 1 418,85 €
d - výdavky na energie, vodu a komunikácie 9 400,70 €
e - výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 8 339,64 €
f - dopravné 7 584,34 €
g - výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 782,70 €
h - nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov 4 118,17 €
i - výdavky na služby 19 050,30 €
j - transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri PN 0,00 €
k - odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 0,00 €
Celkové náklady (EON) za rok 2021 237 627,00 €
Náklady na hodinu služby v roku 2021 14,44 €
EON / 1 zamestnanec / celkové náklady / mesiac v r. 2021 2 511,97 Sociálna služba - Špecializované sociálne poradenstvo - terénna forma Suma v Eur
a - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 6 494,81 €
b - poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie 2 286,17 €
c - tuzemské cestovné náhrady 35,53 €
d - výdavky na energie, vodu a komunikácie 218,71 €
e - výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 367,86 €
f - dopravné 0,00 €
g - výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 36,75 €
h - nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov 1 439,88 €
i - výdavky na služby 924,73 €
j - transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri PN 0,00 €
k - odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 0,00 €
Celkové náklady (EON) za rok 2021 11 804,45 €
Náklady na hodinu služby v roku 2021 15,28 €
EON / 1 zamestnanec / celkové náklady / mesiac v r. 2021 2 658,72 €


Sociálna služba - Podpora samostatného bývania - terénna forma Suma v Eur
a - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 62 557,50 €
b - poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie 22 020,24 €
c - tuzemské cestovné náhrady 531,72 €
d - výdavky na energie, vodu a komunikácie 6 131,75 €
e - výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 3 163,83 €
f - dopravné 2 224,61 €
g - výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 286,06 €
h - nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov 6 690,87 €
i - výdavky na služby 7 317,11 €
j - transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri PN 0,00 €
k - odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 2 000,04 €
Celkové náklady (EON) za rok 2021 112 923,73 €
Náklady na hodinu služby v roku 2021 18,78 €
EON / 1 zamestnanec / celkové náklady / mesiac v r. 2021 3 267,72 €

vypracovala Zuzana Pohánková, 0917 275 812, zuzana.pohankova(zavináč)notabene.sk

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics