Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

201812 - Aktivity v projekte EVS - Kľúč k domovu - advokácia práv ľudí bez domova

[31. 12. 2018]

V decembri sme pripravovali a uskutočnili dve veľké podujatia. Prvým bolo predstavenie odbornej publikácie PRÁVO NA BÝVANIE (Nadácia SOCIA ju pripravila v priebehu roku 2018 v spolupráci OZ Proti prúdu a autorsky sa na nej spolupodieľala Nina Beňová), ktoré sme spojili s odborným okrúhlym stolom na tému dostupnosti bývania. Podujatie uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá nad ním prevzala záštitu. Publikáciu odprezentovali autori Nina Beňová a Maroš Matiaško. Na odborný okrúhly stôl boli prizvaní zástupcovia rôznych sektorov - zástupkyňa VOP Radka Babeľová, zástupkyňa MDVRR SR Elena Szolgayová, zástupca ZMOS-u Michal Kaliňák, zástupkyňa Inštitútu pre výskum práce a rodiny Darina Ondrušová, neziskových organizácií - FES v zastúpení Milana Ftáčnika a Proti prúdu v zastúpení Ivana Lorenca. Na podujatí vystúpili aj ľudia so skúsenosťou bezdomovectva či zdravotným znevýhodnením - predajca Nota bene Jozef Dorušák a poslankyňa NR SR Silvia Shahzad. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 30 odborníkov z rôznych sektorov, ktorí sa venujú téme bývania. Link na PDF publikácie bol okrem účastníkov následne rozoslaný aj ďalším odborníkom v téme. Predstavenie publikácie i diskusia mali za cieľ poslúžiť aj ako úvodné podujatie k odbornej diskusii k téme bývania, práva na bývanie, dostupnosti bývania a sociálneho bývania. V podujatiach a odborných okrúhlych stoloch na uvedené témy by sme radi pokračovali aj v nasledujúcom roku. Druhým podujatím bola verejná diskusia s primátorom Bratislavy na tému bývania (BÝVANIE PRE VŠETKÝCH). Diskusiu sme uskutočnili v rámci Dobrého trhu - podujatia, ktoré je známe vysokou účasťou verejnosti. Na diskusii sa zúčastnilo okrem diskutujúcich a zástupcov Proti prúdu vyše 50 účastníkov z verejnosti. Diskusiu moderoval Laco Oravec a zúčastnili sa jej Matúš Vallo (primátor Bratislavy), Veronika Kurthová (predajkyňa Nota bene), Nina Beňová (OZ Proti prúdu). Primátor v závere diskusie uviedol, že plánuje zvolať participačnú skupinu k téme bývania v meste a OZ Proti prúdu prizve do spolupráce. V priebehu decembra sme ešte uskutočnili diskusiu so študentmi strednej školy – Obchodnej akadémie na Dudovej ulici – v priestoroch Miestnej knižnice Petržalka, tiež za účasti našej predajkyne Nota bene Veroniky Kurthovej. Diskusiu lektorovala Ingrid Ďurinová a zúčastnilo sa jej 17 študentov, 2 pedagóvia a zástupkyňa knižnice. Beseda mala dobrú odozvu zo strany pedagógov strednej školy aj pracovníčky knižnice, ktorá prejavila záujem pokračovať v podobných diskusiách na pôde ich pobočky. Témou besedy bola komunikácia v spoločnosti medzi majoritou a príslušníkmi tzv. vylúčených skupín (ľudia bez domova, Rómovia v osadách, LGBTI, zdravotne hendikepovaní ľudia, tínedžeri, umelci, seniori, prisťahovalci). Absolvovali sme tiež úvodné stretnutie so zástupcom organizácie Človek v ohrození, s ktorou plánujeme spoluprácu pri vypracovaní materiálu k uplatňovaniu novej úpravy zákona o konkurze - osobného bankrotu u ľudí bez domova (poznatky z praxe). Uskutočnili sme tiež niekoľko malých interných stretnutí najužšieho tímu Proti prúdu zameraných na organizačnú a obsahovú prípravu podujatí a plánovanie činností na rok 2019.

 

Začiatok stránky

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems.

Web Analytics