Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Program BÝVANIE

Našou víziou je, aby ľudia bez domova mohli ukončiť svoje bezdomovectvo a neboli zaseknutí v sociálnych službách či komerčných ubytovniach. Služby krízovej intervencie ako nocľaháreň či útulok majú slúžiť na prekonanie krízy, nie dlhodobé ubytovanie, ktoré bohužiaľ plnia pri absencii nájomného bývania a tiež samotnom nedostatku kapacít krízových služieb.

Preto oblasť bývania považujeme za kľúčovú oblasť pre komplexné riešenie a ukončovanie bezdomovectva. Od roku 2016 sa intenzívnejšie venujeme práve téme cenovo dostupného bývania pre ľudí bez domova a to nielen v pripomienkovacích procesoch  na národnej i lokálnej úrovni a pri príprave odborných materiálov, ale aj v priamej práci v oblasti bývania.

Na realitnom trhu (komerčnom i nájomnom akro napr. bytové družstvá, nájomné byty mestských častí alebo pod správou cirkvi) sa snažíme nájsť byty so zníženým nájmom a následne prenajať / podnajať predajcom Nota bene na princípoch Housing first, pričom ponúkame individuálnu podporu formou poradenstva priamo v bytoch, ale aj poskytovaním podporných finančných príspevkov.

Aktuálne podporujeme 17 klientov v 13. bytoch.

94% predajcov Nota bene v Bratislave si vďaka predaju Nota bene dokáže zaplatiť komerčnú ubytovňu, vlastnú izbu, alebo udržať byt a nie sú odkázaní na sociálne služby (nocľahárne a útulky), čím program Nota bene úspešne šetrí náklady štátu na sociálne služby.

Ubytovne sú však:
 • drahým (130-250 eur posteľ v 2-posteľovej izbe),
 • nestálym (bez možnosti uzavretia zmluvy, platba zo dňa na deň),
 • hygienicky závadným,
 • a častokrát aj nebezpečným miestom na život (vidˇvyhoretá ubytovňa v BA, 2019/04).
V ubytovniach končia seniori, zdravotne znevýhodnení aj matky s deťmi či celé rodiny, ktoré si nedokážu zaplatiť komerčné nájmy.

Mnoho intervencií našich sociálnych pracovníkov sa deje práve v téme krízy v ubytovaní, ak predajca / predajkyňa stratí možnosť bývať v ubytovni, alebo chce tú svoju zmeniť (častým dôvodom na zmenu sú ploštice, šváby).

Prvé byty sme pre predajcov Nota bene prenajali v rokoch 2005 - 2007 v projekte Krištof. Išlo o komerčné nájmy po dobu 1- 2 rokov. Po skončení financiovamia projektu z EU sme byty ale nedokázali udržať.

Od roku 2017 sa snažíme predajcom Nota bene sprostredkovať cenovo dostupné nájomné bývanie, ktoré je pre nich dlhodobo finančne udržateľné predovšetkým ich vlastnými silami (príjmom z predaja NB, dávkámi v núdzi či invalidnými / staroibnými dôchodkami). Preto je pre nás prioritou vyhľadávať / sprostredkúvať byty s čo najnižším nájmom. Využívame prirodzene existujúce dostupné zdroje prosociálne orientovaných nájomcov zo súkromného sektora - aby sme mohli prepájať dve skupiny - tých, čo bývanie hľadajú s tými, ktorí bývanie poskytujú (avšak za dostupný nájom).

Predajcom Nota bene bývajúcich v bytoch sa venuje vyčlenená sociálna pracovníčka a radi by sme tím rozšírili. Sociálna pracovníčka ponúka intenzívnu podporu na pravidelnej báze ale aj finančné príspevky a to najmä v úvodnej fáze bývania (kaucie, pomoc pri zariadení, rekonštrukcii a pod.)
Taktiež komunikuje s prenajímateľmi / majiteľmi bytov. V blízkej budúcnosti chceme tieto role oddeliť a zriadiť sociálnu nájomnú agemtúru na príkladoch dobrej praxe zo zahraničia.


Charakterisktika programu BÝVANIA v OZ Proti prúdu:

 • prístup k cenovo dostupnému a dôstojnému bývaniu, ktoré napĺňa charakter domova nevnímame na základe zásluhového princípu, ale na základe potrieb ako základný prostriedok, vďaka ktorému môžu ľudia bez domova ukončiť svoje bezdomovectvo.
 • dlhoročne presadzujeme model Housing first pri ukončovaní bezdomovectva podporené aktivitami v programe ADVOKÁCIA (legislatívne zmeny v oblasti príspevku na bývanie, aktívna práca na podporu vzniku a prijatia prvej Národnej koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva, aktívny vstup do prípravy Národnej koncepcie politiky bývania do roku 2030)
 • priamo zdostupňujeme bývanie pre ľudí bez domova na princípoch Housing first - prenajímame a ďalej podnajímame byty alebo pomáhame predajcom a prenajímateľom uzavrieť nájomnú zmluvu napriamo
 • sociálny pracovník intenzívne podporuje bývajúcich kliemntov a to priamo v ich prenajatom byte napr. raz týždenne
 • držíme sa zásady, ktorou je dlhodobá udržateľnosť bývania z vlastných prostriedkov klienta (predaj Nota bene, dočasné zamestnania) v kombinácii so systémovými zdrojmi z verejných (dávky/ dôchodky ) alebo iných dlhodobo udržateľných prostriedkov. 
 • vyhľadávame prosociálnych prenajímateľov a sociálny pracovník komunikuje a dáva podporu aj prenajímateľovi v záujme udržania klienta v bývaní v byte
 • obhajujeme práva ľudí bez domova ako nájomníkov - kladieme dôraz na nájomné zmluvy atď..
 • finančne príspievame ľuďom bez domova - ako napr. doplatky na nájomné (pomôžte nám budovať dostatočný finančný fond na pomahatjelahke.sk)
 • overujeme rôzne nastavenia  - napr.  1 byt si prenajímame a ďalej ho klientovi podnajímame, 2 byty sú zazmluvnené medzi súkromnou osobou a klientami, 1 byt je v správe Hlavného mesta a zmluva je napísaná na klienta

KONTAKT: Mgr. Ivan Lorenc, ivan.lorenc(zavinac)notabene.sk,  +421 908 062 194


V roku 2021 v Proti prúdu realizujeme aktivity v 3 programoch združenia:
program ADVOKÁCIA 
| program BÝVANIE 
program NOTA BENE 

Začiatok stránky