Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Kľúč k domovu

Kľúč k domovu

Názov a sídlo prijímateľa: Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05 Bratislava
Hlavný partner projektu: Depaul Slovensko n.o., Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava

Názov projektu: Kľúč k domovu
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 232 363,84 Eur (Proti prúdu 148 730 Eur, Depaul Slovensko n.o. 83 633,84 Eur)

Obdobie realizácie projektu: 2018/09 - 2020/11

Občianske združenie Proti prúdu (vydavateľ Nota bene) so sídlom Karpatská 10, 811 05 Bratislava, sa vďaka podpore z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačnému programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR, podieľa na zefektívnení verejnej správy v Bratislave a na celom Slovensku a to prostredníctvo projektu s názvom "Kľúč k domovu".

Účelom nášho projektu je zlepšenie kvality života ľudí bez domova a zvýšená podpora ich prístupu k dôstojnému, cenovo dostupnému bývaniu a ostatným verejným službám.  Našim cieľom je podporiť ľudí bez domova v začlenení do spoločnosti a napomôcť k vytvoreniu podmienok pre ukončenie ich bezdomovectva.

K tomu chceme prispieť prostredníctvom:

  • podpory efektívnych, dlhodobých riešení bezdomovectva, vychádzajúcich z potrieb ľudí bez domova a zameraných na prístup k dôstojnému a stabilnému bývaniu a ukončenie bezdomovectva,
  • podpory participácie a zdieľania skúseností MVO a samotných ľudí bez domova,
  • spolupráce na príprave národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva,
  • ďalšej expertnej spolupráce s inštitúciami verejnej správy a zapájaním sa do legislatívnych a pripomienkovacích procesov,
  • zapájaním sa do tvorby lokálnych strategických dokumentov (stratégií, koncepcií a plánov rozvoja sociálnych služieb)
  • podpory sieťovania MVO, zvyšovania odbornosti MVO v oblasti riešenia bezdomovectva a podpory dostupnosti bývania z hľadiska tvorby verejných politík,
  • zvýšenia informovanosti a podpory vzájomnej diskusie aktérov riešenia bezdomovectva vo všetkých sektoroch a zapájania ľudí bez domova do odbornej i verejnej diskusie o problematike bezdomovectva
  • organizovania odborných prednášok, seminárov, okrúhlych stolov a konferencií
  • tvorby odborných materiálov a štúdií

Na projekte spolupracujeme s našim hlavným partnerom Depaul Slovensko. Zatiaľ čo aktivity Proti prúdu sú zacielené na tvorbu verejných politík, informovanosť a participáciu na národnej úrovni, aktivity Depaul Slovensko sa zameriavajú najmä na lokálnu úroveň (Bratislava a mestské časti). Aktivity oboch organizácií kladú dôraz na zapájanie ľudí bez domova do procesov vo verejnej správe a tvorby verejných politík. Jednotlivé aktivity boli podporené sumou 232 363,84 EUR. 

Veríme, že náš projekt prispeje k zlepšeniu verejných politík v oblasti riešenia bezdomovectva a prístupu k bývaniu. Vytvorenie návrhu Národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva a jej opatrení poskytne základ pre tvorbu systémového riešenia bezdomovectva na Slovensku. Výsledkom projektu bude tiež posilnená skupina ľudí bez domova, ktorí sa budú zapájať do advokačných aktivít. Na lokálnej úrovni budeme smerovať k vzniku partnerstiev medzi ľuďmi bez domova, organizáciami, mestskými časťami a mestom, k vybudovaniu spoluprác a k prevzatiu zodpovedností, ktoré jednotliví aktéri majú. Vzdelávacími aktivitami i vypracovaním odborných materiálov sa zvýši odbornosť MVO, vytvorí predpoklad pre lepšie poskytovanie služieb a posilnenie odborných kapacít MVO. Na medzisektorovej úrovni sa vytvorí diskusia a nastolia otázky o efektívnych riešeniach bezdomovectva - ktorá vďaka inovatívnemu nástroju zapájania samotných ľudí bez domova nadobudne inú, vyššiu kvalitu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

 

Bezdomovec z Trenčína zachránil pred utopením dve ženy, radnica mu zabezpečila trvalú prácu

[17. 07. 2015]

Martina Bodnárová, moderátorka RTVS: "25-ročný trenčiansky bezdomovec Michal dostal šancu na lepší život. Zaslúžil sa o to sám. V júni zachránil s časovým odstupom dve ženy pred utopením vo Váhu. Jeho hrdinské činy zaujali mesto a rozhodlo sa mu pomôcť. Zabezpečilo mu trvalú prácu pri opravách ...

Osobné bankroty

[17. 07. 2015]

Marta Jančkárová, moderátorka: "Počet osobných bankrotov stúpol. Podľa analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau v druhom štvrťroku tohoto roka vyhlásili súdy až stošesťdesiatšesť osobných bankrotov, čo je medziročne o päťdesiatšesť viac. Ľudia sa takto snažia riešiť bezvýchodiskovú finančnú ...

Šťastný človek

[15. 07. 2015]

MICHAL MORÁVEK (37) o sebe tvrdí, že musel padnúť úplne na dno, aby dnes mohol žiť. A že hoci chodí na protézach a chýba mu ľavá ruka od predlaktia, šťastie si vybral na päť generácií dopredu. S Michalom a jeho manželkou Vlaďkou sedíme v reštaurácii na pešej zóne v Pezinku. Ľudia sa pri mladej ...

utorok - Príhovor za Dušana

[14. 07. 2015]

Zuzana Kusá sociologička Za tvrdých reforiem druhej Dzurindovej vlády bolo potrebné ospravedlniť zníženie sociálnych dávok. Vtedy sa do obehu dostala múdrosť, že skutočná pomoc chudobným nie je dať im rybu, ale udicu na ich chytanie. Úslovie o samospásnej udici – aktivizácii a škodlivosti podávania ...

Anglickí policajti navštívili naše osady. Spoznali život v nich

[14. 07. 2015]

VEĽKÁ LOMNICA, HUNCOVCE Doma čelil rasistickým útokom, v Anglicku získal vyznamenanie od Alžbety II. Policajt Petr Torák so svojimi britskými kolegami navštívil rómske osady pod Tatrami. "V roku 1999 sa otec rozhodol, že emigrujeme z Českej republiky po tom, ako napadli skinhedi mňa a o pár dní ...

Handrár z Emáuz

[14. 07. 2015]

Patril k najpopulárnejším ľuďom vo Francúzsku. A keď sa v Paríži protestuje za právo na bývanie, mladí príslušníci ľavice, hoci neveriaci, často aj dnes nesú jeho portréty. Kňaz, ktorý inšpiroval mnohých, aby sa starali o ľudí bez domova. Abbé Pierre. . abbé Pierre, vlastným menom Henri Antoine ...

Čistia hrdzavé zábradlia

[10. 07. 2015]

Zuzana Závodská, moderátorka: "Ľudia bez domova a dlhodobo nezamestnaní dostali v Banskej Bystrici jedinečnú šancu, pred vstupom do mesta na frekventovaných miestach začali natierať hrdzavé zábradlia na mostoch. Keďže podpísali pracovné zmluvy s mestom, najbližšie tri mesiace nebudú odkázaní na ...

Bratislavský magistrát poskytne finančný príspevok pre ľudí bez domova

[10. 07. 2015]

Cieľom výzvy je podpora realizácie pracovných aktivít s ľuďmi bez domova v rámci postupnej socializácie a osvojovania si pracovných návykov a zručností. Hlavné mesto SR Bratislava poskytne nenávratný finančný príspevok na podporu projektov subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova. Mesto sa takýmto ...

V nocľahárni sv. Vincenta de Paul v Bratislave ukončili prvú etapu rekonštrukcie

[10. 07. 2015]

Každý deň poskytnú nocľah a stravu 200 až 250 klientom. Od založenia v roku 2006 to už bolo viac ako 320-tisíc nocľahov. V polovici júna slávnostne otvorili zrekonštruovanú časť nocľahárne sv. Vincenta de Paul na Ivanskej ceste v Bratislave. Rekonštrukcia bola súčasťou projektu, ktorý získal ...

Národná stratégia bezdomovectva

[10. 07. 2015]

Martin Uram, moderátor: "Národná stratégia bezdomovectva má zistiť, kto všetko má mať na starosti sociálne služby prebezdomovcov a aké služby im vôbec máme poskytovať. Mimovládne organizácie po stratégii volajú už dlho. Naša legislatíva napríklad dodnes nepozná ani pojem bezdomovec. Ministerstvo ...

«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok stránky