Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

O nás

Od roku 2011 sme pracovali s viac ako 3600 ľuďmi bez domova v Bratislave.

Občianske združenie Proti prúdu (vydavateľ Nota bene) založili traja študenti sociálnej práce 20. 3. 2001 s cieľom pomôcť ľuďom bez domova integrovať sa do spoločnosti, pracovať v oblasti prevencie bezdomovectva a pozitívne vplývať na postoje verejnosti voči ľuďom bez domova.

Hlavným nástrojom sa stal projekt – pouličný časopis Nota bene. Ten v súčasnosti dáva každý mesiac šancu získať dôstojný príjem, sebaúctu a sociálne kontakty 350 ľuďom bez domova v 17 mestách Slovenska. Ľuďom bez domova poskytujeme individuálne sociálne a právne poradenstvo v kancelárii i teréne - na predajných meistach. Zároveň vydávame knihy z pera predajcov, krížovky či prvý ilustrovaná diár.

Od mája 2014 realizujeme pilotný projekt zamestnávania a oddlžovania ľudí bez domova Nosiči batožín na hl. žel. stanici v Bratislave.

Počas histórie sme priniesli pilotné projekty v práci s ľuďmi bez domova a stáli pri zrode niekoľkých organizácií: päť rokov sme prevádzkovali projekt Streetwork s ľuďmi bez domova, v našich radoch hralo prvé Divadlo s ľuďmi bez domova. Oba projekty sa osamostatnili a doteraz s organizáciami, ktoré tieto projekty dnes realizujú, spolupracujeme. V roku 2006 sme pomáhali pri vzniku nízkoprahovej nocľahárne sv. Vincenta Depaul a sme spoluzakladateľmi Ošetrovne sv. Alžbety pre bezdomovcov z roku 2011. V rokoch 2005 – 2007 sme realizovali projekt Krištof – komplexný a inovatívny prístup k riešeniu bezdomovectva (vybraným predajcom Nota bene sme poskytli chránené ubytovanie, prácu v našej dielni, vzdelávanie, sociálne poradenstvo a sociálnu asistenciu pri hľadaní zamestnania).

Organizujeme športové, kultúrne a spoločenské podujatia (napríklad Homeless ples), kde spájame ľudí bez domova s tými, čo domov majú. Využívame kultúrne a športové projekty na to, aby menili pohľad verejnosti na ľudí bez domova. Naši predajcovia sa niekoľkokrát zúčastnili Majstrovstiev sveta bezdomovcov vo futbale ako reprezentanti Slovenska.

Aktívne sa zasadzujeme o zmeny v systéme riešenia bezdomovectva v Bratislave i na Slovensku, navrhujeme zmeny v legislatíve, v roku 2006 sme iniciovali zosieťovanie organizácií, ktoré pracujú s bezdomovcami – Iniciatíva 10 MVO – pripravili koncepciu riešenia bezdomovectva v Bratislave, dodnes úzko spolupracujeme a každoročne organizujeme odbornú konferenciu Ľudia bez domova. V súčasnosti pracujeme na vzniku Národnej stratégii prevencie a riešenia bezdomovectva a odborných podkladov k jej podkladovej správe.

Vydali sme tri odborné publikácie: Bezdomovci, ľudia ako my, Projekt Krištof a Šľapaje ulicou – rôzne prístupy v terénnej sociálnej práci s ľuďmi bez domova. Môžete si ich vyzdvihnúť zdarma v kancelárii OZ Proti prúdu v Bratislave.

Spolupracujeme s organizáciami ako napr. Divadlo bez domova či o.z. Medzi nami.

Prehľad ďalších podporných aktivít občianskeho združenia Proti prúdu.

Začiatok stránky

 

© 2006 – OZ Proti prúdu – Všetky práva vyhradené. IČO: 36068781, DIČ: 2021585731, IČ DPH: SK2021585731 
Karpatská 10, 811 05  Bratislava, tel/fax:+421(2)52 62 59 62, č. účtu: 266 347 5014/1100 Tatrabanka
IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014, BIC (SWIFT): TATRSKBX
registrácia na MVSR dňa 20.3.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17945
registrácia NOTA BENE na MKSR pod číslom: EV 3665/09 ISSN 1335-9169
Štatutárny orgán:  Sandra Tordová - predsedkyňa správnej rady a šéfredaktorka Nota bene a Zuzana Pohánková - riaditeľka OZ Proti prúdu

Web používa redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.

Web Analytics