Ako ďalej? To bol názov tohtoročnej konferencie „Ľudia bez domova 2014“, ktorá už po šiesty krát spojila ľudí i organizácie, venujúce sa problematike bezdomovectva.

[19. 09. 2014]

Ako ďalej? 6. ročník medzinárodnej konferencie „Ľudia bez domova“

Ako ďalej?  To bol názov tohtoročnej konferencie „Ľudia bez domova 2014“, ktorá už po šiesty krát spojila ľudí i organizácie, venujúce sa problematike bezdomovectva. Konferencia sa uskutočnila 15. až 17. 10. v hoteli Sorea Regia v Bratislave. Tohto ročníka sa zúčastnilo viac ako 130 delegátov z viac ako 40 rôznych inštitúcií z celého Slovenska. Zástupcovia mimovládnych organizácií, verejných i neverejných poskytovateľov služieb pre ľudí bez domova, miest a obcí, ZMOSu , MPSVaR, odborníci z oblasti legislatívy i odborníci z oblasti rozvoja služieb pre ľudí bez domova v zahraničí vytvorili diskutujúce plénum, ktoré hľadalo odpoveď na túto otázku.

Inšpiratívne príspevky zahraničných hostí, Ruth Owen z Európskej federácie národných združení pracujúcich s ľuďmi bez domova (FEANTSA), Nóry Teller, sociologičke venujúcej sa problematike bezdomovectva v Maďarsku a Ilju Hradeckého, jedného z tvorcov Koncepcie riešenia bezdomovectví v ČR poskytli víziu, ako by sa dalo ďalej pokračovať v rozvíjaní služeb pre ľudí bez domova na Slovensku.

Ako ideálne riešenie, ktoré sa ponúka ako príklad z ostatných krajín je model „Housing first“ – „Bývanie ako prvý krok“,  ktorý človeka bez domova neposúva cez viacstupňový systém služieb, ale ponúka mu rovno bývanie – istotu a stabilitu, na základe ktorej môže začať riešiť svoje ostatné problémy.  Prvé pilotné programy v Maďarsku dokázali, že ľudia zaradení do programu „Housing first“ si v oveľa vyššej miere boli schopní nájsť a udržať zamestnanie a že sa im výrazne zlepšil zdravotný stav. Pilotné programy „Housing first“ sú tak isto súčasťou i Koncepcie riešenia bezdomovectva v ČR. Na základe skúseností zo zahraničia sa „Housing first“ osvedčil ako najúčinnejší spôsob v znižovaní počtu ľudí bez domova.

Ďalšou výhodou modelu „Hosing first“ je, že je výrazne ekonomickejší oproti klasickému modelu. Znižuje náklady na poskytovanie služeb pre ľudí bez domova rádovo o 10tky%, pretože nemusí financovať celú mašinériu služieb, zariadení, budovy, množstvo sociálnych a ďalších pracovníkov. Je zameraný iba na poskytovanie jedného druhu služby, ktoré si navyše spolufinancuje klient sám podľa svojich možností.

V súčasnosti sa model Hosing first zavádza v mnohých európskych krajinách paralelne s  už existujúcim systémom služeb pre ľudí bez domova. Toto je cesta, ktorá sa ukazuje ako vhodná aj pre našu krajinu.

Napĺňanie tejto vízie však bude pre Slovensko ešte dlhou a namáhavou cestou. Účastníci konferencie identifikovali viaceré vážne problémy, ktoré v súčasnosti ohrozujú nielen rozvoj, ale i samotnú existenciu služieb pre ľudí bez domova. Mnohé obce a samosprávne kraje, ktoré sú podľa zákona zriadovateľmi služieb pre ľudí bez domova, riešenie problému bezdomovectva odsúvajú na okraj a nevyčleňujú dostatočné prostriedky na vytváranie služieb pre ľudí bez domova. Účastníci konferencie označili tieto dva hlavné problémy v oblasti poskytovania služeb pre ľudí bez domova:

Súčasný systém financovania služieb pre ľudí bez domova nefunguje a mnohé služby pre ľudí bez domova bojujú o prežitie.

Na celonárodnej úrovni chýba Národný program riešenia bezdomovectva, ktorý dáva ciele a nástroje a je vodítkom pre kraje a obce ako realizovať pomoc ľuďom bez domova na lokálnej úrovni.

Na konferencii bolo preto skoncipované „Vyhlásenie“ pre MPSVaR, pod ktoré sa podpísalo 71 účastníkov konferencie. Signatári i pospisujúci sa zhodli na tom, že zákon o sociálnych službách je v oblasti financovania nefunkčný a nevymožiteľný a vážne ohrozuje udržateľnosť už existujúcich služieb pre ľudí bez domova.  Počas konferencie odzneli aj tri panelové diskusie, v ktorých odborníci z pracovnej skupiny Advokáti Pro bono Nadácie Pontis poukázali na vážne systémové problémy v legislatíve, ktoré bránia ľuďom bez domova vymaniť sa zo svojho bezdomovectva a znemožňujú v našej spoločnosti zmysluplné riešenie problému bezdomovectva. OZ Proti Prúdu, Depaul Slovensko n.o. a OZ Vagus sa v spolupráci s advokátskymi kanceláriami - bnt attorneys-at-law, Hillbridges, Krivak & Company a White & Case zamerali na tri témy –  problematiku prístupu  ľudí bez domova k trvalému pobytu a dokladom, oddlžovanie a zamestnávanie ľudí bez domova. Tieto tri témy sú úzko prepojené a je potrebné ich riešiť súčasne. Ľudia ktorí nemajú prístup k dokladom a nemajú možnosť zvoliť si miesto trvalého pobytu v tom meste alebo obci, v ktorom reálne žijú sa väčšinou nezmyselne zadlžujú  voči štátu na zdravotnej poisťovni. Nemožnosť riešiť svoje dlhy vedie k exekúciám a strhávaniu akéhokoľvek príjmu človeka až na úroveň 118 Eur (60% zo sumy životného minima). To ľudí bez domova demotivuje nájsť si a udržať akékoľvek zamestnanie, pretože napriek snahe pracovať, zostávajúci príjem absolútne nepostačuje ani na pokrytie základných životných potrieb (nie to ešte bývania).

Konferenciu zorganizovalo o.z. Proti prúdu a finančne ju podporil Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel a Nadácia Pontis sú dlhobobými partnermi o. z. Proti prúdu.

Nina Beňová, o. z. Proti prúdu, hlavná organizátorka, 0949/475885

PREDOŠLÉ ROČNÍKY
 

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics