Nová publikácia Proti prúdu: TERÉNNA NÍZKOPRAHOVÁ MEDICÍNA pre ľudí bez domova

[22. 07. 2021]

Manuál zriadenia a prevádzky mobilnej ambulancie počas pandémie SARS-CoV-19

Autorky: Lucia Roussier, Michaela Kostičová (OZ EQUITA)

Tento manuál má za cieľ zhrnúť takmer ročné skúsenosti autoriek s pouličnou medicínou a poskytnúť rady a informácie, ako rozbehnúť a udržateľne prevádzkovať mobilnú ambulanciu pre ľudí bez domova. Poslaním tejto publikácie je začať verejnú diskusiu na tému terénnej medicíny a prizvať organizácie pracujúce v sfére sociálnych služieb krízovej intervencie k zdieľaniu svojich skúseností a nápadov.

SLOVO VYDAVATEĽA

V prvom rade sa chcem poďakovať autorkám Lucii Roussier a Michaele Kostičovej z EQUITY, ktoré ako priekopníčky terénnej medicíny neváhali počas pandemickej situácie vyrážať pravidelne do ulíc a poskytovať potrebnú pomoc pre ľudí, ktorí sa k lekárovi a k zdravotnej pomoci nemali šancu dostať.

Autorky poznám ako odborníčky, ktoré sa pri poskytovaní služby skláňajú k človeku s neuveriteľným rešpektom, načúvajú jeho potrebám a chcú byť pri ňom blízko tam, kde to práve potrebuje. A o tom je terénna medicína – jej zmyslom je prichádzať za človekom priamo tam, kde je a poskytovať zdravotnú starostlivosť najviac vylúčeným a zraniteľným ľuďom.

Služba terénnej nízkoprahovej medicíny pre ľudí bez domova je na Slovensku zatiaľ veľmi ojedinelá. Radi by sme prispeli k jej čoraz väčšiemu a rýchlejšiemu rozvoju. Práve preto sme sa rozhodli ako  vydavateľ priniesť tento praktický manuál, ktorý má slúžiť ako inšpirácia pre každého, kto by chcel podobnú službu rozbehnúť a poskytovať vo svojom meste. Manuál pobáda k odvahe a ukazuje, že službu možno  zriadiť a rozvíjať v rôznych formách aj s menším objemom zdrojov či finančných prostriedkov. Autorky poskytujú informácie z prvej ruky, ich odporúčania sú autentické a pri opise jednotlivých krokov čitateľ vníma, že je za nimi množstvo hodín strávených v teréne.


Veríme, že manuál bude pre vás inšpiratívnym čítaním a možno pomôže k zriadeniu terénnej mobilnej ambulancie pre ľudí bez domova práve vo vašom meste.

Za vydavateľa
Nina Beňová,
Proti prúdu (Nota bene)

 

Elektronickú verziu publikácie stiahnete kliknutím na obrázok alebo TU

 

Autorky publikácie

Michaela Kostičová ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1997 v odbore všeobecné lekárstvo a v roku 2009 postgraduálne štúdium v odbore verejné zdravotníctvo. Od roku 2002 pracuje ako odborná asistentka na Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK. Vrámci svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa venuje problematike sociálnych determinantov zdravia so zameraním na marginalizované skupiny obyvateľstva. Od roku 2018 spolupracuje s o. z. EQUITA ako koordinátorka vzdelávania a výskumu. Zapája sa do terénnych a advokačných aktivít a ako prioritu vníma potrebu zlepšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova prostredníctvom zmien v legislatíve a projekt mobilnej ambulancie a pouličnej medicíny v spolupráci s lekármi a študentmi medicíny.

Lucia Roussier vyštudovala farmáciu na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2006. Po ukončení štúdia žila v zahraničí a pôsobila v humanitárnych misiách s Lekármi bez hraníc na Haiti, v Tunisku, Líbyi a Južnom Sudáne a v organizácii Partners in Health v USA. V roku 2016 ukončila štúdium v odbore verejné zdravotníctvo na University of Liverpool. Vroku 2017 založila s malou skupinou ďalších dobrovoľníkov o. z. EQUITA, v ktorom pôsobí dodnes ako riaditeľka. Od roku 2020 koordinuje Intervenčné tímy Ministerstva zdravotníctva.

 

Publikácia vznikla ako výsledok spolupráce organizácií o. z. EQUITA a Proti prúdu (vydavateľ Nota bene)

-----------------------------------------------------------------------------

Publikácia vznikla v rámci projektu „Kľúč k domovu“ podporenom z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR. Partnerom Proti prúdu počas doby realizovania projektu 2018/09 – 2020/12 je DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia. Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Proti prúdu.

 

 

 

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics