Zverejňovanie informácií - GDPR

Občianske združenie Proti prúdu., so sídlom: Karpatská 10, 811 05 Bratislava, IČO: 36068781, Vás týmto v súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o spracovaní Vašich osobných údajov.

Poučenie dotknutej osoby o spracovaní jeho osobných údajov

1. PREVÁDZKOVATEĽ A DOTKNUTÁ OSOBA

Prevádzkovateľ:
Občianske združenie Proti prúdu., so sídlom: Karpatská 10, 811 05 Bratislava, IČO: 36068781 (ďalej len „občianske združenie" alebo „prevádzkovateľ")

Dotknutými osobami sú:

 1. darcovia
 2. dobrovoľníci
 3. účastníci súťaží organizovaných občianskym združením
 4. podporovatelia petícií vyhlásených občianskym združením
 5. návštevníci webstránok občianskeho združenia
 6. zástupcovia partnerských organizácií, ktoré realizujú projekt pouličného časopisu Nota bene v regiónoch SR a sú v zmluvnom vzťahu s občianskym združením Proti prúdu
 7. klienti registrovaní v programoch združenia Proti prúdu

2. ROZSAH A ÚČEL SPRACOVANIA

Občianske združenie Proti prúdu spracováva osobné údaje, a to v rozsahu, akom ich dotknuté osoby podľa bodu a.) - e.) poskytli občianskemu združeniu prostredníctvom registračného formulára, prísľubu, alebo inou cestou, napríklad emailom, telefonicky či písomne. Občianske združenie spracováva najmä osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, akademický titul, adresa bydliska, dátum narodenia, a iné.

Osobné údaje darcov, dobrovoľníkov, účastníkov súťaží a podporovateľov petícií vyhlásených občianskym združením Proti prúdu (dotknuté osoby a.) - e.)) sú spracované v súvislosti s finančnou podporou aktivít občianskeho združenia ako aj zaistením riadnej účasti, podpory a komunikácie v darcovských programoch a ďalších aktivitách občianskeho združenia Proti prúdu a to najmä na niektorý z nasledujúcich účelov:

 1. poskytnutia daru alebo na vykonania opatrení pred uzatvorením darovacej zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
 2. zasielania informácií o použití darovaných finančných prostriedkov a výziev na podporu iných aktivít občianskeho združenia alebo podporu samotných petícií
 3. zabezpečenia účasti, podpory a komunikácie v programoch organizovaných občianskym združením Proti prúdu
 4. identifikácie darcu a jeho darov podľa a v rozsahu ním poskytnutých údajov a s tým súvisiacim zaradením do zoznamu (databázy) darcov
 5. zasielania informácií o činnosti a novinkách občianskeho združenia (a to najmä formou newslettrov a iných propagačných materiálov)
 6. zasielania informácií o urgentných a aktuálnych výzvach na podporu ďalších projektov alebo činností občianskeho združenia Proti prúdu
 7. vedenia a archivácie účtovníctva občianskeho združenia Proti prúdu.

Občianske združenie Proti prúdu spracúva osobné údaje používateľov webstránok občianskeho združenia (dotknuté osoby e.) pomocou súborov cookies. Bližšie k informácie k tejto časti viď bod 11.

Občianske združenie Proti prúdu spracúva osobné údaje zástupcov partnerských organizácií (dotknuté osoby f.) - ako napr. poskytovatelia sociálnych služieb) v rozsahu, aký je nevyhnutný pre plnenie zmluvy o realizácii projektu pouličného časopis Nota bene, alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy. V súlade s oprávneným záujmom používa občianske združenie údaje zástupcov tak, aby účelne poskytlo informácie o programoch občianskeho združenia, vyhliadkach, analýzach, podujatiach, školeniach, ktoré by mohli byť v najlepšom záujme partnerských organizácií alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce zo zmluvného vzťahu.

Občianske združenie Proti prúdu spracúva osobné údaje klientov zaregistrovaných v programoch občianskeho združenia v rozsahu, akom ich dotknuté osoby g.) poskytli občianskemu združeniu prostredníctvom registračného formulára, alebo inou cestou, napríklad ústne, telefonicky či písomne pri registrácii do programu alebo pri poskytovaní služieb v programe aj bez nutnej registrácie (ako napr. sociálne poradenstvo). Občianske združenie spracováva najmä osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, údaje o zdraví a sociálnej situácii klienta atď.

3. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracované na účely uvedené v časti 2. rozsah a účel zákonným spôsobom a to v súvislosti, resp. na základe:

 • uzatvorením darovacej zmluvy, resp. žiadosť darcu, na základe ktorej občianske združenie spracúva osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
 • vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, a to na účel podľa bodu 1.)
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje občianske združenie, a to na účely podľa bodov 2.) a 3.)
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje občianske združenie pri poskytovaní služieb klientom v Programoch občianskeho združenia Proti prúdu, vrátane osobitného predpisu, na základe ktorého občianske združenie spracúva osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to zákon č 448/2008 Z.z. o o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a to na účel poskytovania sociálnych služieb dotknutým osobám podľa bodu g) v Programoch združenia
 • darcom udeleného súhlasu súhlas dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov, a to na účely podľa bodov d) až f)
 • osobitný predpis, na základe ktorého je Prevádzkovateľ povinný spracovať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, a to zákon č. 431/2002 Z.z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to na účel podľa bodu 7.)
 • spracovanie je nevyhnutné na účely plnenie zmluvy o realizovaní projektu Nota bene partnerskou organizáciou

4. NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, RESP. NEUDELENIA SÚHLASU                                               

Následky neposkytnutia osobných údajov na účely uvedené v časti 2. rozsah a účel spracovania sú:

 • v prípade, ak dotknutá osoba  podľa bodu 4 neposkytne osobné údaje a/alebo svoj súhlas so spracovaním údajov  v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, na účely podľa bodu d), nebude daná dotknutá osoba zaradená do zoznamu darcov a nebude možné zabezpečiť jej riadnu účasť v darcovských programoch a ďalších aktivítach  občianskeho združenia Proti prúdu.

5. DOBA UCHOVÁVANIA A SPÔSOB SPRACÚVANIA

 • Osobné údaje darcov budú spracované v písomnej a elektronickej forme v informačných systémoch občianskeho združenia.
 • Osobné údaje poskytnuté na účel uvedený v časti 2. rozsah a účel spracovania bod a) budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy, resp. na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, maximálne po dobu participácie darcu v darcovskom programe.
 • Osobné údaje poskytnuté na účely uvedené v časti 2. rozsah a účel spracovania bod b) až c) budú uchovávané po dobu 5 rokov od získania údajov od darcov.
 • Osobné údaje poskytnuté na účely uvedené v časti 2. rozsah a účel spracovania bod d) až f) budú uchovávané po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania.
 • Osobné údaje poskytnuté na účel uvedený v časti 2. rozsah a účel spracovania bod f) budú uchovávané v zákonom stanovej dobe počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, ak osobitný predpis neustanoví prevádzkovateľovi povinnosť uchovávať tieto údaje po dlhšiu dobu.

6. OSOBITNÁ KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Občianske združeniu nespracúva u dotknutých osôb a.) - e.) žiadne osobné údaje patriace do osobitnej kategórie osobných údajov uvedených v § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. ako napríklad údaje rasovom a etnickom pôvode, politickom názore, biometrické či genetické údaje, a pod..

Občianske združeniu spracúva u dotknutých osôb g.) osobné údaje patriace do osobitnej kategórie osobných údajov uvedených v § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. a to najmä údaje o etnickom pôvode, a údaje o zdraví, sociálnej situácii, a pod..

7. SUBJEKTY SPRACOVÁVAJÚCE OSOBNÉ ÚDAJE / PRÍJEMCOVIA

Osobné údaje o darcoch, dobrovoľníkoch, účastníkoch súťaží organizovaných Prevádzkovateľom, podporovatelia petícií vyhlásených Prevádzkovateľom budú okrem zamestnancov občianskeho združenia poverených spracovaním a prácou s osobnými údajmi v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj nasledujúce subjekty, ktoré spolupracujú s občianskym združením:

 • HOUR, spol. s r.o., so sídlom: M. R. Štefánika 836/33, Žilina 010 01, IČO: 31586163, zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: sro, vložka č. 1182/L
 • Darujme.sk prevádzkuje Centrum pre filantropiu, n.o., so sídlom: Baštova 5, 811 03 Bratislava, IČO: 318 218 71, zapísaná v OÚ Bratislava: OVVS-530/49/2002-NO
 • Dobrakrajina.sk prevádzkuje Nadácia Pontis, so sídlom: Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, IČO: 317 848 28,  registrovaná na Ministerstve vnútra SR dňa 27.10.1997 pod registračným číslom: 203/Na - 96/463.

Osobné údaje o klientoch registrovaných v Programoch združenia budú okrem zamestnancov občianskeho združenia poverených spracovaním a prácou s osobnými údajmi v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj Riadiace orgány jednotlivých operačných programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (vrátane organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti)  v rozsahu projektov na ktorých sa občianske združenie Proti prúdu zúčastňuje (v roku 2018 - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra SR.)

Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj iným subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, daňovému úradu, a pod. ) ako aj iným príjemcom, a to za podmienok uvedených v zákone č. 18/2018 Z.z.

8. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Osobné údaje o darcoch, dobrovoľníkoch, účastníkoch súťaží organizovaných Prevádzkovateľom, podporovatelia petícií vyhlásencýh Prevádzkovateľom nebudú prenášané do tretích krajín.

Údaje používateľov, ktorí sa prihlásili k odoberaniu noviniek z notabene.sk (tzv. Newsletter) sú odosielané a spracovávané treťou stranou mimo EU – spoločnosťou The Rocket Science Group, ktorá prevádzkuje službu Mailchimp a ktorá dodržiava zásady európskeho nariadenia na ochranu osobných údajov. Dostupné sú na webovej adrese https://mailchimp.com/legal/privacy/

9. AUTOMATIZOVANÉ SPRACÚVANIE A PROFILOVANIE

Osobné údaje darcov nebudú spracúvané automatizovane ani nebudú profilované v súlade s článkom 22 ods. 1 až 4 Nariadenia GDPR alebo zákon § 28 ods. 1 až 4 zákona č. 18/2018 Z.z.

10. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Práva dotknutej osoby sú upravené v § 19 až 28 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 13 až 22 Nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

 1. Právo na informácie (v súlade s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 13 a 14 Nariadenia GDPR), Dotknutá osoba má najmä právo vedieť, kto spracúva osobné údaje a prečo; Prevádzkovateľ je povinný v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho, informovať dotknutú osobu, a poskytnúť jej informácie o spracovaní jej osobných údajov;
 2. Právo na prístup k osobným údajom (v súlade s § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 15 Nariadenia GDPR), Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a občianske združenie je povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odoslať;
 3. Právo na opravu (v súlade s § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 16 Nariadenia GDPR ) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;
 4. Právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý (v súlade s § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 17 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
 5. Právo na obmedzenie spracúvania (v súlade s § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 18 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v súvislosti s riešením okolností spracovania osobných údajov u prevádzkovateľa;
 6. Právo na prenos osobných údajov (v súlade s § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 20 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla občianskemu združenie, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné;
 7. Právo namietať spracovanie osobných údajov (v súlade s § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 21 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Nariadenia GDPR vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Občianske združenie nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, občianske združenie ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nebude spracúvať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to celkom alebo len z časti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaní. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu oznámené občianskemu združeniu, môže prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje len v rozsahu iného právneho dôvodu spracovania, t.j. najmä pri plnení svojich právnych povinností, alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov, ako sú popísané vyššie.

Prevádzkovateľ zabezpečí vymazanie osobných údajov po splnení účelu ich spracovania, a to aj u všetkých príjemcoch, ktorým boli osobné údaje poskytnuté. V prípadoch, ak osobitný predpis ustanovuje lehotu, ktorá neumožňuje osobný údaj likvidovať bezprostredne, zabezpečí prevádzkovateľ likvidáciu osobných údajov až po uplynutí lehoty stanovenej v osobitnom predpise.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov ak sa domnieva, že jej právo na ochranu osobných údajov bolo porušené, a to podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z..

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať informácie o spracovaní jej osobných údajov a uplatňovať si svoje ostatné práva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. a Nariadením GDPR. V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané a dobrovoľnosti poskytnúť osobné údaje

Bližšie informácie o právach dotknutej osoby v súvislosti o ochranou osobných údajov sú dostupné aj na webovom sídle prevádzkovateľa www.notabene.sk/o-nas/gdpr, alebo ich môže dotknutá osoba získať na kontaktnej adrese Prevádzkovateľa.

11. COOKIES

Webová stránka Proti prúdu (notabene.sk) používa cookies a podobné technológie, vďaka ktorým návštevníkom webových stránok uľahčujeme jej používanie. Podobnými technológiami sa myslí napríklad JavaScript, tag, web beacon, pixel a HTML5 lokálne úložisko. Na tejto stránke nájdete informácie o tom, aké typy cookies používame a aký vplyv majú na vaše súkromie.

Čo sú to cookies

Cookies sú malé textové súbory uložené priamo vo vašom zariadení. Umožňujú internetovej stránke, ktorú navštívite, zapamätať si dôležité informácie (nie však osobné údaje), ktoré vám uľahčia jej ďalšie používanie. Pri vašej ďalšej návšteve vás vieme rozpoznať a vytvoriť profil klienta s vašimi preferenciami. Cookies nespôsobujú žiadne škody na Vašom zariadení a neobsahujú vírusy alebo škodlivé kódy.

Prečo používame cookies / účel spracovania cookies

Cookies využívame najmä za účelom správy našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát. Cookies môžeme využívať aj na marketingové a retargetingové účely.

Vďaka informáciám, ktoré získavame z cookies súborov a podobných technológií, môžeme:

 • zhromažďovať, analyzovať a štatisticky vyhodnocovať informácie o tom, ako sa dostávate na naše webové stránky, ako sa na nich správate a čo vás zaujíma;
 • rozpoznať vás pri opätovnej návšteve webových stránok a uľahčiť vám navigáciu na webe;
 • personalizovať obsah stránok, aby vám poskytli relevantnejšie a užitočnejšie informácie;
 • odporúčať produkty a služby zodpovedajúce vašim potrebám a skorším preferenciám;
 • monitorovať správne fungovanie našich webových stránok.

 

Aké typy cookies používame

Nevyhnutné súbory cookies

Tieto súbory cookies sú potrebné na to, aby umožnili fungovanie základných funkcií tejto stránky, ako napríklad online služby alebo uzatvorenie poistenia.

Funkčné súbory cookies

Tieto súbory cookies nám umožňujú analyzovať vaše využívanie stránky na vyhodnotenie a zlepšenie našej výkonnosti. Pracujeme napríklad s informáciami o tom, kedy a ktoré stránky ste navštívili na našom webe, ako dlho ste si ich prezerali, z akej stránky ste prišli na náš web a aké zariadenie používate. Môžu sa tiež použiť na zabezpečenie lepšieho používateľského zážitku na týchto stránkach.

Reklamné súbory cookies

Tieto súbory cookies slúžia na zobrazenie reklám, ktoré sú pre vás relevantnejšie. Umožňujú vám zdieľať určité stránky so sociálnymi sieťami alebo vám umožňujú uverejňovať komentáre na našich stránkach.

Telefónne číslo a e-mailová adresa nie sú uložené v súboroch cookies.Udelením súhlasu alebo používaním tejto stránky súhlasíte s využívaním všetkých typov súborov cookies.

Sociálne siete

Keďže chceme byť vždy blízko k Vám a komunikovať s Vami spôsobom Vám najviac vyhovujúcim, tak pri komunikácii s Vami používame aj sociálne siete (Facebook, Youtube). Pri takejto komunikácii Vaše osobné údaje spracúvajú nie len naše spoločnosti, ale aj poskytovatelia sociálnych sietí, keďže používajú tzv. zásuvný modul (plug-in), ako napr. „share“, „like“ alebo „pin“ tlačítka, ktoré pracujú ako cookies.

Či si vyberiete spôsob komunikácie s nami prostredníctvom sociálnych sietí je na Vašom rozhodnutí, v každom prípade však neodporúčame aby ste nám týmto spôsobom poskytovali Vaše citlivé údaje. Ak nám poskytujete citlivé údaje, potom odporúčame použiť iný spôsob komunikácie.

O tom ako spracúva Vaše osobné údaje Facebook sa dočítate tu a ako ich spracúva Youtube sa dočítate tu. Tieto cookies nie sú potrebné na to, aby mohla stránka fungovať. Plnia iba analytické, marketingové a iné účely pre spoločnosť YouTube LLC, so sídlom v Spojených štátoch amerických a Facebook Ireland Ltd. so sídlom v Írsku.

Cookies tretích strán / sprostredkovatelia

Naša webová stránka používa výlučne cookies tretích strán, ktoré nám poskytujú služby, a o ktorých môžete nájsť bližšie informácie na nasledovných stránkach:

 • Google Analytics
 • Facebook
 • Youtube

Cookies spracúvame a uchovávame počas nevyhnutnej doby a to v súlade s podmienkami a pravidlami jednotlivých poskytovateľov vyššie uvedených služieb.

Cookies môžete zablokovať alebo zmazať

Prehliadače zväčša súbory cookies automaticky prijímajú už v základnom nastavení, ale zvyčajne ich môžete zmenou nastavení prehliadača odmietnuť alebo prijímať iba niektoré súbory cookies. Pokiaľ nechcete, aby sme súbory cookies vo Vašom prehliadači používali, môžete zmeniť jeho nastavenia tak, aby súbory cookies odmietal alebo aby vás upozornil na pokus o uloženie súboru cookies do Vášho počítača. Úplným zákazom používania súborov cookies môže dôjsť k tomu, že niektoré vlastnosti našich stránok nemusia fungovať správne.

Keďže na trhu existuje veľké množstvo internetových prehliadačov a ich nastavenia sú odlišné a môžu sa meniť, neuvádzame presný postup na nastavenie každého prehliadača. Každý z nich však pravdepodobne obsahuje časť „Nastavenia“ alebo v anglickom jazyku „Settings“, kde nájdete nastavenia pre využívanie súborov cookies.

S Vašimi prípadnými otázkami súvisiacimi s používaním cookies ako aj uplatnením si vašich práv sa môžete obrátiť na kontaktnú adresu občianskeho združenia Proti prúdu.

 

12. KONTAKT PRE UPLATNENIE VAŠICH PRÁV

V prípade Vašich otázok ohľadom spracúvania osobných údajov, Vašich práva a povinností súvisiacich s ich spracúvaním, úpravou, vymazaním, obmedzením spracúvania alebo uplatnením si Vašich akýchkoľvek iných práv súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete kontaktovať prevádzkovateľa na nižšie uvedených kontaktných údajov:

Občianske združenie Proti prúdu., so sídlom: Karpatská 10, 811 05 Bratislava, IČO: 36068781, e-mail: gdpr@notabene.sk, telefón: 02 5262 5962.

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics