Proti prúdu - výročné správy


rok 2023

Výročná správa za rok 2023.

účtovná závierka a správa nezávislého auditora pre OZ Proti prúdu k 31.decembru.2023 - viď register účtovných závierok.


rok 2022

Výročná správa za rok 2022.

účtovná závierka a správa nezávislého auditora pre OZ Proti prúdu k 31.decembru.2022 - viď register účtovných závierok.


rok 2021

Výročná správa za rok 2021.

účtovná závierka a správa nezávislého auditora pre OZ Proti prúdu k 31.decembru.2021 - viď register účtovných závierok.


rok 2020

Výročná správa za rok 2020 vrátane Správy nezávislého audítora pre OZ Proti prúdu k 31. decembru 2020


 rok 2019

Výročná správa za rok 2019 vrátane Správy nezávislého audítora pre OZ Proti prúdu k 31. decembru 2019


rok 2018

Výročná správa za rok 2018 vrátane Správy nezávislého audítora pre OZ Proti prúdu k 31.12.2018 .


rok 2017

Výročná správa za rok 2017 vrátane Správy nezávislého audítora pre OZ Proti prúdu k 31. decembru 2017


rok 2016

Výročná správa za rok 2016
Správa nezávislého audítora pre OZ Proti prúdu k 31. decembru 2016


rok 2015

Výročná správa za rok 2015
Správa nezávislého audítora pre OZ Proti prúdu k 31. decembru 2015


rok 2014

Výročná správa za rok 2014
Správa nezávislého audítora pre OZ Proti prúdu k 31. decembru 2014


rok 2013

Výročná správa za rok 2013
Správa nezávislého audítora pre OZ Proti prúdu k 31. decembru 2013


rok 2012
Výročná správa za rok 2012


rok 2011

Výročná správa za rok 2011
Správa nezávislého audítora pre OZ Proti prúdu k 31. decembru 2011


rok 2010

Výročná správa za rok 2010
Správa nezávislého audítora pre OZ Proti prúdu k 31. decembru 2010


rok 2008

Výročná správa za rok 2008
Správa nezávislého audítora pre OZ Proti prúdu k 31. decembru 2007


rok 2005
Výročná správa za rok 2005ĎAKUJEME

Uvedomila som si, že mám v živote šťastie na ľudí. Na ľudí, ktorí ma posunuli ďalej, verili mi a videli vo mne kvality, ktoré som nevidela ja. Je fajn zažívať vo vzťahoch podporu, menej už baví počúvať nepríjemnú spätnú väzbu. Ak chceme žiť naplno, ani bez jedného sa nepohneme. V životoch ľudí bez domova tieto putá prestali fungovať. Bez-domovectvo je v podstate bez-vzťahovectvo.

V októbri roku 2001, na krste Nota bene, prví predajcovia hádzali fľaškovú poštu s časopisom do Dunaja. Odvtedy sme pochopili, že to najdôležitejšie v Nota Bene sa deje na ulici. V kontakte s Vami, kupujúcimi. Cez Nota bene získavajú predajcovia známych, s ktorými sa môžu porozprávať, ísť na kávu, či získať dobrý tip na prácu.

Mnohí stretnú ľudí, ktorí ich môžu inšpirovať a ťahať ďalej, už v tom nie sú sami. Veľa ľudí si myslí, že to najdôležitejšie, o čo v Nota Bene ide, sú peniaze, ktoré predajca získa. Prežiť bez toho, aby sa človek musel hrabať v kontajneroch a mať dôstojný príjem, je naozaj dôležité. Pre mňa je Nota bene hlavne o sebaúcte, pracovných návykoch a búraní bariér predsudkov medzi svetom bez domova a tými, ktorí domov majú.

Časopis Nota Bene umožňuje ľuďom bez domova stať sa viditeľnými, konkrétnymi. Ľudia majú vďaka nemu dôvod prihovoriť sa im, spoznať ich. Bezmenný človek na ulici sa zmení na konkrétneho Pištu, ktorý Vám ochotne postráži psa. Osobná skúsenosť ako najistejšia forma lámania predsudkov.

Teší nás vracať ľuďom z ulice sebaúctu. V o. z. Proti prúdu sa z ľudí bez domova stanú predajcovia NB, prispievatelia do časopisu, futbalisti – až reprezentanti SR, autori kníh, herci a či hlasy z audioknižky. Teší nás, že ľudia bez domova u nás získavajú každodennú podporu a spätnú väzbu od našich sociálnych pracovníkov.

Chodia sem na individuálne konzultácie pri riešení svojich problémov, využívajú zdarma prístup k telefónu a internetu kvôli práci, či využívajú naše ďalšie služby.

Ďakujeme za podporu hlavne Vám, našim čitateľom, partnerom z distribučných miest Nota bene, sponzorom a dobrovoľníkom. Bez Vás by to nešlo.

SANDRA PÁZMÁN TORDOVÁ,
štatutárna zástupkyňa o.z. Proti prúdu a šéfredaktorka časopisu Nota bene


K otázke zdaňovania príjmov OZ Proti prúdu podľa Zákona o dani z príjmov:
§ 12
Predmet dane
(1) Predmetom dane daňovníka, ktorý je
a) správcovskou spoločnosťou a vytvára podielové fondy, 66) sú len príjmy správcovskej spoločnosti,
b) doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a vytvára doplnkové dôchodkové fondy, 35) sú len príjmy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c) dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a vytvára a spravuje dôchodkové fondy, 40a) sú len príjmy dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d) investičným fondom s premenlivým základným imaním, 66a) sú príjmy tohto fondu vrátane príjmov podfondov, ktoré vytvára.

(2) Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, 67) sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe 29ab).
 
Z hľadiska OZ Proti prúdu je zdaniteľným príjmom združenia príjem z inzercie v Nota bene a príjem z poistného plnenia.

§ 13
Oslobodenie od dane
(1) Od dane sú oslobodené príjmy
a) daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa písmen b) až f) alebo odseku 2, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe,29ab) príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43,

Z hľadiska OZ Proti prúdu sú príspevky za časopis a prílohy (knihy, krížovky) ako hlavná činnosť združenia oslobodené od dane z príjmu.

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics