Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Kľúč k domovu

Kľúč k domovu

Názov a sídlo prijímateľa: Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05 Bratislava
Hlavný partner projektu: Depaul Slovensko n.o., Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava

Názov projektu: Kľúč k domovu
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 232 363,84 Eur (Proti prúdu 148 730 Eur, Depaul Slovensko n.o. 83 633,84 Eur)

Obdobie realizácie projektu: 2018/09 - 2020/11

Občianske združenie Proti prúdu (vydavateľ Nota bene) so sídlom Karpatská 10, 811 05 Bratislava, sa vďaka podpore z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačnému programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR, podieľa na zefektívnení verejnej správy v Bratislave a na celom Slovensku a to prostredníctvo projektu s názvom "Kľúč k domovu".

Účelom nášho projektu je zlepšenie kvality života ľudí bez domova a zvýšená podpora ich prístupu k dôstojnému, cenovo dostupnému bývaniu a ostatným verejným službám.  Našim cieľom je podporiť ľudí bez domova v začlenení do spoločnosti a napomôcť k vytvoreniu podmienok pre ukončenie ich bezdomovectva.

K tomu chceme prispieť prostredníctvom:

  • podpory efektívnych, dlhodobých riešení bezdomovectva, vychádzajúcich z potrieb ľudí bez domova a zameraných na prístup k dôstojnému a stabilnému bývaniu a ukončenie bezdomovectva,
  • podpory participácie a zdieľania skúseností MVO a samotných ľudí bez domova,
  • spolupráce na príprave národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva,
  • ďalšej expertnej spolupráce s inštitúciami verejnej správy a zapájaním sa do legislatívnych a pripomienkovacích procesov,
  • zapájaním sa do tvorby lokálnych strategických dokumentov (stratégií, koncepcií a plánov rozvoja sociálnych služieb)
  • podpory sieťovania MVO, zvyšovania odbornosti MVO v oblasti riešenia bezdomovectva a podpory dostupnosti bývania z hľadiska tvorby verejných politík,
  • zvýšenia informovanosti a podpory vzájomnej diskusie aktérov riešenia bezdomovectva vo všetkých sektoroch a zapájania ľudí bez domova do odbornej i verejnej diskusie o problematike bezdomovectva
  • organizovania odborných prednášok, seminárov, okrúhlych stolov a konferencií
  • tvorby odborných materiálov a štúdií

Na projekte spolupracujeme s našim hlavným partnerom Depaul Slovensko. Zatiaľ čo aktivity Proti prúdu sú zacielené na tvorbu verejných politík, informovanosť a participáciu na národnej úrovni, aktivity Depaul Slovensko sa zameriavajú najmä na lokálnu úroveň (Bratislava a mestské časti). Aktivity oboch organizácií kladú dôraz na zapájanie ľudí bez domova do procesov vo verejnej správe a tvorby verejných politík. Jednotlivé aktivity boli podporené sumou 232 363,84 EUR. 

Veríme, že náš projekt prispeje k zlepšeniu verejných politík v oblasti riešenia bezdomovectva a prístupu k bývaniu. Vytvorenie návrhu Národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva a jej opatrení poskytne základ pre tvorbu systémového riešenia bezdomovectva na Slovensku. Výsledkom projektu bude tiež posilnená skupina ľudí bez domova, ktorí sa budú zapájať do advokačných aktivít. Na lokálnej úrovni budeme smerovať k vzniku partnerstiev medzi ľuďmi bez domova, organizáciami, mestskými časťami a mestom, k vybudovaniu spoluprác a k prevzatiu zodpovedností, ktoré jednotliví aktéri majú. Vzdelávacími aktivitami i vypracovaním odborných materiálov sa zvýši odbornosť MVO, vytvorí predpoklad pre lepšie poskytovanie služieb a posilnenie odborných kapacít MVO. Na medzisektorovej úrovni sa vytvorí diskusia a nastolia otázky o efektívnych riešeniach bezdomovectva - ktorá vďaka inovatívnemu nástroju zapájania samotných ľudí bez domova nadobudne inú, vyššiu kvalitu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

 

Inicujeme prípravu návrhu Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva a stretnutia pracovných skupín - aktivita otvorená

[17. 12. 2015]

Od roku 2014 iniciujeme vznik Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva na Slovensku.  Od júna 2015 organizujeme stretnutia pracovných skupín, kde sme pozvali ďalšie mimovládne organizácie z celého Slovenska, proces je naďalej otvorený.  4.6. 2015 ...

Zorganizovali sme 7. ročník medzinárodnej konferencie Ľudia bez domova 2016 - Práca - cesta z bezdomovectva? - aktivita ukončená

[17. 12. 2015]

Pri riešení problematiky práce s ľuďmi bez domova sme pokračovali aj v rokoch 2014 a 2015 v niekoľkoročnej vytvorenej spolupráci, diskusii a prenosu know how medzi organizáciami a vzdelávaním kompetentných orgánov v rámci komplexného systému práce s ľuďmi bez domova. Od roku 2007 organizujeme ...

Pripomienkovali sme Národnú rámcovú stratégiu podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe - aktivita ukončená

[15. 12. 2015]

Pripomienka podaná cez portál 22.5.2015 o 22:32 hod.    NÁZOV: Pripomienka k návrhu Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe - pripomienky 7 organizácií za systémové riešenie bezdomovectva Pripomienku v medzirezortnom pripomienkovom ...

V hlavnom meste žije podľa odhadov až 5-tisíc ľudí bez domova. U väčšiny z nich nespoznáte, že nemajú kam ísť

[25. 11. 2015]

V Bratislave žije podľa odhadov 4-tisíc až 5-tisíc ľudí bez domova. Z uvedeného počtu je tých, ktorých ľudia spoznávajú podľa neupraveného vzhľadu či špinavého oblečenia, asi 20 percent. Na väčšine, presnejšie 80 percentách týchto ľudí, však nie je možné spoznať, že nemajú domov.

Nina Beňová: Štát sa musí zaoberať politikou sociálneho bývania

[23. 11. 2015]

Rozhovor s etnologičkou Ninou Beňovou o problémoch Rómov s bývaním a o kultúre chudoby, ktorá sa u nás začína rozvíjať.
Viac...

Exekúcie nie sú taká chytľavá téma, aby ju na Facebooku komentovali politici

[07. 10. 2015]

Advokát White & Case uvažuje, čo robiť v krajine, kde sú pri päťmiliónovej populácii na súdoch tri milióny začatých exekúcií. Právnik Peter Hodál sa snaží nájsť vo verejnosti, vláde a firmách podporu pre riešenia problémov zadlžených ľudí. Argumentuje príkladmi z Česka a Veľkej Británie, kde už ...

Boží syn prišiel na tento svet ako bezdomovec

[28. 09. 2015]

Pápež František sa vo Washingtone stretol na obede s 200 bezdomovcami a ľuďmi žijúcimi v chudobe. Povedal im, že prebezdomovectvo nie je žiadne sociálne ani morálne odôvodnenie. Podpora chudobných je stredobodom Františkovho pápežského úradu. Vyplynula z jeho času stráveného v slumoch a ...

Sociálny byt a miesto pre bezdomovcov v sninskej bytovke nebudú

[24. 09. 2015]

Nocľaháreň pre bezdomovcov a nateraz ani sociálny byt pre ľudí v núdzi v bytovke na Palárikovej ulici v Snine nebudú. Mestskí poslanci súhlasili s predkladateľom návrhu, ktorý materiál z rokovania mestského zastupiteľstva stiahol. Predseda Spoločenstva vlastníkov bytov (SVB) Jozef Naščák v ...

Vláda vyháňa zákonom bezdomovcov zo staníc

[23. 09. 2015]

Vkročili ste na stanicu, aby ste stihli polnočný vlak. Namiesto tabule s grafikonom však skôr zaujme niečo iné. Zápach a špina. Prechodné domovy si postupne zo železničných staníc spravili desiatky bezdomovcov. "Počet neprispôsobivých spoluobčanov, pre ktorých sa železničné stanice stali ...

Dostanete sa pre špinavé šaty do vlaku?

[22. 09. 2015]

Cestovať vlakom, ale iba v čistom odeve. Železniční policajti dostanú od novembra novú kompetenciu. Zo železničných staníc a z čakární budú môcť vyviesť ľudí, ktorí špinavým odevom alebo inak budú obťažovať cestujúcich. Štát chce pred zimou vykázať bezdomovcov z týchto priestorov. Mimovládne ...

«  1  2  3  4  5  6  7  »

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok stránky