Národná stratégia prevencie a riešenia bezdomovectva

Snaha o systematické zmeny a strategické riešenie bezdomovectva na národnej úrovni je dlhodobým cieľom nášho občianskeho združenia Proti prúdu, vydavateľa Nota bene. V súčasnosti iniciujeme vznik Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva, pripravujeme podkladové dokumenty a štúdie a ponúkame Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny svoju expertnú pomoc.

text sme uverejnili v Nota bene 181 júl 2016
text: Sandra Tordová a Nina Beňová, OZ Proti prúdu

1. Určí KTO (zodpovednosť), AKO (nástroje a oblasti) a ZA ČO (financovanie).

Umožní riešiť problém bezdomovectva komplexne, v prepojení s politikou štátu v oblasti zamestnanosti, bytovej politiky, zdravotnej starostlivosti či oddlžovania.

Bezdomovectvo je v súčasnosti horúci zemiak, ktorý si štát prehadzuje s mestom, obcami a samosprávnym krajom. Stratégia zjednoduší a ujasní zodpovednosť, ktorá je v súčasnosti roztrieštená a len v minimálnej miere definuje povinnosti budovať služby a zariadenia. Sme presvedčení, že štát musí konečne prevziať hlavnú zodpovednosť za riešenie bezdomovectva a realizovať svoju úlohu – metodickú, legislatívnu, koordinačnú a finančnú.

2. Vytvorí podmienky na ukončenie bezdomovectva, namiesto jeho manažovania.

Cieľom komplexnej stratégie nie je budovanie zariadení a služieb pre ľudí bez domova. Komplexná stratégia má vytvoriť funkčný systém, ktorý umožní ľuďom bez domova získať dôstojné bývanie – domov a zníži ich počet.

Mať svoj domov je základnou potrebou i právom človeka. Cieľom je navrátiť ľuďom bez domova šancu na dôstojné bývanie čo najskôr po strate domova a umožniť im, aby sa aktívne zapojili do života spoločnosti. Tento prístup je navyše vysoko efektívny a šetrí finančné prostriedky.

3. Umožní vytvoriť funkčný model financovania.

Činnosť organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova je neustále ohrozená pre financie určené na ich prevádzku. Prečo súčasný systém financovania nefunguje?

Zákon o sociálnych službách preniesol zodpovednosť za problém bezdomovectva na plecia samosprávy. Komunálni politici však na túto nepopulárnu oblasť vyčleňujú minimum financií. Napríklad v Bratislave na odhadovaný počet niekoľko tisíc ľudí bez domova pripadá len 491 miest v nocľahárňach a útulkoch a 166 miest v nízkoprahových denných centrách. Podľa minuloročného výskumu IVPR až 42% organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, uviedlo, že ich aktuálny rozpočet nepostačuje na zabezpečenie ich činnosti. Dôkazom nefunkčnosti súčasného nastavenia je aj fakt, že financovanie nocľahární muselo pre alarmujúci nedostatok financií prejsť z obcí na štát.

Za funkčný model financovania považujeme vyhradiť balík financií na riešenie bezdomovectva na štátnej úrovni, z ktorého mestá a kraje na tieto služby budú čerpať.

4. Vytvorí podmienky na prístup ľudí bez domova k pomoci bez ohľadu na trvalý pobyt.

Podmieňovanie pomoci miestnou príslušnosťou bráni riešeniu bezdomovectva.

Prirodzená migrácia ľudí bez domova a sloboda pobytu vytvárajú potrebu riešiť problém bezdomovectva inde, než vznikol. Zjednodušenie odhlásenia z trvalého pobytu významne sprístupní ľuďom bez domova sociálnu a zdravotnú pomoc a prístup k úradom v miestach, kde skutočne žijú.

5. Pomôže zabezpečiť prístup ľudí bez domova k plnej zdravotnej starostlivosti.

Vďaka súčasnej legislatíve mnohí ľudia bez domova nemajú prístup k plnej zdravotnej starostlivosti, a to aj napriek tomu, že sú mnohí riadne poistení a svoj dlh si splácajú.

Následkom toho sa ich zdravotný stav zhoršuje a zvyšujú sa náklady na liečbu. Je tiež potrebné vyriešiť prepojenie sociálnych a zdravotných služieb v zariadeniach pre ľudí bez domova a zabezpečiť priestor na vyliečenie pre chorých ľudí bez domova a tých, čo sú prepustení z nemocníc do „domáceho" liečenia.

6. Uľahčí zamestnávanie a oddlženie ľudí bez domova.

Vrámci podpory zamestnávania je potrebné zadefinovať funkčný model sociálneho zamestnávania ľudí bez domova a sprístupniť im inštitút osobného bankrotu.

7. Navrhne ako zvýšiť počet cenovo dostupného bývania a systém prevencie bezdomovectva.

Cenovo dostupné bývanie je kľúčový nástroj na riešenie bezdomovectva pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.

Slovensko patrí v EÚ ku krajinám s najmenším podielom verejných nájomných bytov, ktoré tvoria len 3% z celého bytového fondu. Napriek tomu sa minulý rok u nás postavilo len 339 verejných nájomných bytov. Je potrebné vytvoriť nový zákon o sociálnom bývaní, ktorý obciam uľahčí výstavbu sociálnych bytov a zjednoduší proces obstarania bytu, jeho prevádzkovanie, či zadefinuje model práce s nájomníkmi ako prevenciu neplatičstva a vytvorí finančný mechanizmus na ich realizáciu.

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics