Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Pripomienky k návrhu národnej stratégie sociálneho začleňovania a boja proti chudobe

Pripomienka podaná cez portál 22.5.2015 o 22:32 hod. 

NÁZOV: Pripomienka k návrhu Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe - pripomienky 7 organizácií za systémové riešenie bezdomovectva

Pripomienku v medzirezortnom pripomienkovom konaní podávajú organizácie OZ Proti prúdu (vydavateľ Nota bene), OZ Sociálne grémium, Komunita Sant'Egídio, Depaul Slovensko n.o., OZ Vagus, Domov svätého Jána z Boha n.o., Nadácia Pontis s cieľom doplniť do Stratégie cieľovú skupinu ľudia bez domova a kľúčové opatrenia v otázke riešenia bezdomovectva.

NÁRODNÁ RÁMCOVÁ STRATÉGIA PODPORY SOCIÁLNEHO ZAČLENENIA A BOJA PROTI CHUDOBE

Zásadné pripomienky:

 • Skrátené medzirezortné pripomienkové konanie nie je v súlade s Metodickým pokynom na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, časť 3.1.7 Lehoty na pripomienkové konanie, ods. 4, v zmysle ktorého „V prípadoch, ak nastanú mimoriadne okolnosti (môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske škody, v prípadoch vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na riešenie mimoriadnej situácie), ak hrozí nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice Európskych spoločenstiev, rámcového rozhodnutia Európskej únie, implementáciu nariadení alebo rozhodnutí Európskych spoločenstiev alebo ak sa materiál týka akcií na zabezpečenie medzinárodného mieru a bezpečnosti, možno pripomienkové konanie uskutočniť v skrátenej forme; lehota na pripomienky sa skracuje na 7 pracovných dní v prípade legislatívnych materiálov a na 5 pracovných dní v prípade nelegislatívnych materiálov odo dňa doručenia oznamu o zverejnení pripomienkujúcemu subjektu v elektronickej forme; tieto lehoty nie je potrebné dodržať v prípade, ak vláda SR alebo predseda vlády SR uložia vypracovať materiál ako naliehavý.”

 

 • Časť 3) POLITIKY ZAMERANÉ NA PODPORU SOCIÁLNEHO ZAČLENENIA A ZNIŽOVANIE CHUDOBY, kapitola 3.1. Hlavné výzvy a cieľové skupiny

Žiadame doplniť ľudí bez domova ako cieľovú skupinu.

 

Odôvodnenie:

Bezdomovectvo je v Stratégii Európa 2020 identifikované ako jedna z najextrémnejších foriem chudoby a sociálneho vylúčenia. Bezdomovectvo je kontinuálny spoločenský fenomén a jeho riešenie si vyžaduje komplexný prístup. Tento závažný sociálny problém si vyžaduje dôkladné zmapovanie. Chýbajú relevantné celoslovenské dáta. Neziskové organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova zo svojich štatistík uvádzajú, že v Bratislave sa nachádza okolo 4000 ľudí bez domova a na Slovensku ich odhadujú minimálne 10 000. 

 

 • Časť 3) POLITIKY ZAMERANÉ NA PODPORU SOCIÁLNEHO ZAČLENENIA A ZNIŽOVANIE CHUDOBY, kapitola 3.1. Hlavné výzvy a cieľové skupiny

Žiadame zadefinovať v slovenskom právnom poriadku pojem „človek bez domova” (bezdomovec).

 

Odôvodnenie:

Žiadame zadefinovať pojem „človek bez domova” v nadväznosti na funkčnú definíciu bezdomovectva ETHOS (Európska typológia bezdomovectva a vylúčených z bývania), ktorá je vytvorená Európskou federáciou národných združení pracujúcich s ľuďmi bez domova (FEANTSA), ktorá bude reflektovať podmienky Slovenska.

 

 • Časť 3) POLITIKY ZAMERANÉ NA PODPORU SOCIÁLNEHO ZAČLENENIA A ZNIŽOVANIE CHUDOBY, kapitola 3.2. Kľúčové opatrenia

Žiadame doplniť kľúčové opatrenie „Podpora prístupu ku kvalitným službám k cieľovej skupine ľudia bez domova” a  v rámci tohto opatrenia žiadame uviesť tieto konkrétne opatrenia:

 

-      Prevencia a riešenie bezdomovectva:

 1. Vypracovať Národnú stratégiu prevencie a riešenia bezdomovectva - v spolupráci s odborníkmi a expertmi v oblasti práce s ľuďmi bez domova.
 2. Vytvoriť funkčný systém prevencie a riešenia bezdomovectva vrátane podpory udržania bývania pre osoby, ktoré boli bez prístrešia a znovuzískali bývanie a prevencie zadlžovania napr. formou podpory protidlhového poradenstva a podpory terénnej práce s ohrozenou skupinou a iných aktivít, ktoré vedú k včasnému riešeniu dlhov súvisiacich s bývaním.
 3. Zabezpečiť nadväznosť nástrojov sociálnej politiky na zodpovedajúce nástroje bytovej politiky, ktoré umožnia čo najrýchlejší prechod osôb z bezdomovectva do trvalého bývania.
 4. Podporovať vzájomnú previazanosť sociálnych služieb a interdisciplinárny presah najmä v oblasti zdravia.
 5. Zvýšiť dostupnosť a vytvoriť možnosti prístupu ľudí bez domova ku komplexnej zdravotnej starostlivosti.
 6. Pri úprave systému sociálnych služieb podporovať prístup zamerania sa na potreby užívateľov. Sociálne služby budú lepšie reagovať na potreby ľudí bez domova a osoby, ktoré sú ohrozené stratou bývania. Cieľom je, aby žiadna skupina (podľa definície ETHOS) nevypadla zo systému pomoci.
 7. Podporovať opatrenia, ktoré vedú k znižovaniu prahu (t. j. k zmierňovaniu vstupných podmienok pre užívateľov služieb).
 8. Zadefinovať nové sociálne služby pre cieľovú skupinu ľudí bez domova zamerané na začlenenie do bývania a podporu bývania a zadefinovať nové sociálne služby a ďalšie nástroje, ktoré napomôžu ich začleneniu na trh práce a k celkovému začleneniu do spoločnosti. Zadefinovať model, ktorý umožní chránené zamestnávanie klientov s dôrazom na zvýšenie ich zamestnateľnosti.
 9. Vytvoriť opatrenia a metodiku k riešeniu oddlženia najchudobnejších obyvateľov, ktorí už stratili alebo sú ohrození stratou bývania (osôb, ktoré nespĺňajú podmienky na osobný bankrot). Upraviť legislatívne podmienky pre vstup do osobného bankrotu, ktorý je v súčasnosti nastavením podmienok nedostupný ľuďom bez domova.  
 10. Pilotne odskúšať model Housing First zameraný najprv na bývanie, ktorého cieľom by bolo sledovať úspešnosť užívateľov zaradených do programu a sledovať udržanie si samostatného bývania po nasledujúce dva roky - a to v komparácii s konvenčným, doposiaľ prevládajúcim prístupom k riešeniu bezdomovectva - so zvážením využitia podpory z fondov EÚ. 

 

 

Zástupcami verejnosti v otázke tejto pripomienky sú:

-  Sandra Tordová, OZ Proti prúdu, sandra.tordova@notabene.sk

-  Zuzana Pohánková, OZ Proti prúdu, zuzana.pohankova@notabene.sk

- Juraj Barát, Depaul Slovensko n.o., juraj.barat@depaulslovensko.org

- Jozef Kákoš, Depaul Slovensko n.o., jozef.kakos@depaulslovensko.org

 

Začiatok stránky