Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

Kľúč k domovu

Kľúč k domovu

Názov a sídlo prijímateľa: Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05 Bratislava
Hlavný partner projektu: Depaul Slovensko n.o., Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava

Názov projektu: Kľúč k domovu
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 232 363,84 Eur (Proti prúdu 148 730 Eur, Depaul Slovensko n.o. 83 633,84 Eur)

Obdobie realizácie projektu: 2018/09 - 2020/11

Občianske združenie Proti prúdu (vydavateľ Nota bene) so sídlom Karpatská 10, 811 05 Bratislava, sa vďaka podpore z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačnému programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR, podieľa na zefektívnení verejnej správy v Bratislave a na celom Slovensku a to prostredníctvo projektu s názvom "Kľúč k domovu".

Účelom nášho projektu je zlepšenie kvality života ľudí bez domova a zvýšená podpora ich prístupu k dôstojnému, cenovo dostupnému bývaniu a ostatným verejným službám.  Našim cieľom je podporiť ľudí bez domova v začlenení do spoločnosti a napomôcť k vytvoreniu podmienok pre ukončenie ich bezdomovectva.

K tomu chceme prispieť prostredníctvom:

  • podpory efektívnych, dlhodobých riešení bezdomovectva, vychádzajúcich z potrieb ľudí bez domova a zameraných na prístup k dôstojnému a stabilnému bývaniu a ukončenie bezdomovectva,
  • podpory participácie a zdieľania skúseností MVO a samotných ľudí bez domova,
  • spolupráce na príprave národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva,
  • ďalšej expertnej spolupráce s inštitúciami verejnej správy a zapájaním sa do legislatívnych a pripomienkovacích procesov,
  • zapájaním sa do tvorby lokálnych strategických dokumentov (stratégií, koncepcií a plánov rozvoja sociálnych služieb)
  • podpory sieťovania MVO, zvyšovania odbornosti MVO v oblasti riešenia bezdomovectva a podpory dostupnosti bývania z hľadiska tvorby verejných politík,
  • zvýšenia informovanosti a podpory vzájomnej diskusie aktérov riešenia bezdomovectva vo všetkých sektoroch a zapájania ľudí bez domova do odbornej i verejnej diskusie o problematike bezdomovectva
  • organizovania odborných prednášok, seminárov, okrúhlych stolov a konferencií
  • tvorby odborných materiálov a štúdií

Na projekte spolupracujeme s našim hlavným partnerom Depaul Slovensko. Zatiaľ čo aktivity Proti prúdu sú zacielené na tvorbu verejných politík, informovanosť a participáciu na národnej úrovni, aktivity Depaul Slovensko sa zameriavajú najmä na lokálnu úroveň (Bratislava a mestské časti). Aktivity oboch organizácií kladú dôraz na zapájanie ľudí bez domova do procesov vo verejnej správe a tvorby verejných politík. Jednotlivé aktivity boli podporené sumou 232 363,84 EUR. 

Veríme, že náš projekt prispeje k zlepšeniu verejných politík v oblasti riešenia bezdomovectva a prístupu k bývaniu. Vytvorenie návrhu Národnej stratégie riešenia a prevencie bezdomovectva a jej opatrení poskytne základ pre tvorbu systémového riešenia bezdomovectva na Slovensku. Výsledkom projektu bude tiež posilnená skupina ľudí bez domova, ktorí sa budú zapájať do advokačných aktivít. Na lokálnej úrovni budeme smerovať k vzniku partnerstiev medzi ľuďmi bez domova, organizáciami, mestskými časťami a mestom, k vybudovaniu spoluprác a k prevzatiu zodpovedností, ktoré jednotliví aktéri majú. Vzdelávacími aktivitami i vypracovaním odborných materiálov sa zvýši odbornosť MVO, vytvorí predpoklad pre lepšie poskytovanie služieb a posilnenie odborných kapacít MVO. Na medzisektorovej úrovni sa vytvorí diskusia a nastolia otázky o efektívnych riešeniach bezdomovectva - ktorá vďaka inovatívnemu nástroju zapájania samotných ľudí bez domova nadobudne inú, vyššiu kvalitu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

 

Financovanie sociálnych služieb je nedostatočné

[08. 07. 2015]

Oto Görner, moderátor: "Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb opäť pripomínajú, že už od roku 2008 je financovanie sociálnych služieb nedostatočné a nespravodlivé. Hoci ministerstvo ešte pred rokom sľúbilo, že bude hľadať systémovú zmenu financovania, dodnes sa tak nestalo."

Elena ...

Krajší nocľah

[29. 06. 2015]

Pavol Kirinovič, moderátor: "Ľuďom bez domova práve v Bratislave sa možno bude žiť o niečo ľahšie. Teda v tomto prípade skôr použijem slovíčko krajšie. Jedna z najväčších nocľahární Vincenta Depaula totiž prešla rekonštrukciou, a to je mimoriadne dobrá správa, pretože sa zvýšila kapacita ...

Na hrade nebývam

[25. 06. 2015]

Má neuveriteľne modré oči a neposlušnú ofinu. Vojvodkyňa GEORGINA Z NORFOLKU pôsobí tak, ako koná. Veľmi ľudsky.

V Útulku svätej Lujzy de Marillac, ktorý poskytuje ubytovanie a zdravotné služby chorým ľuďom bez domova, sme na ňu čakali viac než štyridsať minút. Nie preto, že by bola ...

Pomáhali v uliciach Nitry: Ľuďom bez domova poskytovali zdravotné a právne poradenstvo

[22. 06. 2015]

Po šiestich mesiacoch končí projekt Odborníci na ulici. Ten v Nitre realizovalo Združenie Storm v rámci programu Krok vpred.

Od januára tohto roka pracovníci združenia spolu s externými odborníkmi poskytovali špecializované zdravotné a právne poradenstvo ľuďom v náročných životných ...

Štát vyháňa ľudí bez domova zo staníc. Má pre nich alternatívu?

[22. 06. 2015]

Štát vyháňa ľudí bez domova zo staníc. Má pre nich alternatívu? 

Novela z dielne rezortu dopravy dáva železniciam možnosť vyviesť z priestorov jej staníc ľudí bez domova. Zákon, ktorý je momentálne v parlamente, totiž hovorí o tom, že zo stanice ...

Denné centrá ani nocľahárne pre bezdomovcov v hlavnom meste nepribudnú

[16. 06. 2015]

Matej Baránek, moderátor RTVS: "Nové denné centrá pre bezdomovcov, ani nocľahárne v Bratislave nepribudnú. Hlavné mesto hľadalo vhodné priestory, ktoré by boli právne voľné, dostupné mestskou dopravou, s plochou minimálne 260 metrov štvorcových. Marcela Gbelecová zo sociálneho odboru ...

Týka sa všetkých, no väčšina pred ním zatvára oči. Bezdomovectvo v Bratislave je vážny sociálny problém

[16. 06. 2015]

"Nestačí iba ľudí schovať pod strechu a dať im posteľ. Ak chceme človeku na ulici skutočne pomôcť, musíme mu pomôcť vyriešiť celý spletenec problémov, v ktorých žije," vysvetľuje Juraj Barát, riaditeľ Depaul Slovensko.

Bezdomovectvo je vážny sociálny problém. A výnimkou nie je ani ...

Čo robí britská aristokratka, keď navštívi Slovensko

[16. 06. 2015]

Čo robí britská aristokratka, keď navštívi Slovensko 

BRATISLAVA - Vojvodkyňa z Norfolku otvárala v pondelok na Slovensku zrekonštruovaný prístrešok pre bezdomovcov. Depaulovo centrum na Ivanskej ceste v Bratislave bude oslavovať v roku 2016 desiate výročie od založenia. Aj ...

Bezdomovci využívajú cestovanie zadarmo. Zo staníc ich chcú vyhodiť

[15. 06. 2015]

Bezdomovci, ktorí majú invalidné alebo predčasné dôchodky začali využívať cestovanie vlakmi zadarmo. Na staniciach je ich tak o čosi viacej. Nový plánovaný zákon z dielne ministerstva dopravy by mal umožniť vyviesť takýchto ľudí zo stanice. Údajne preto, aby neobťažovali cestujúceho a skvalitnili ...

Špinaví a zapáchajúci ľudia by mali zmiznúť zo staníc

[12. 06. 2015]

Oto Görner, moderátor: "Bezdomovcov, ktorí sa potulujú po železničných staniciach ako aj iných ľudí, ktorí sú príliš špinaví alebo inak obťažujú cestujúcich, už budú môcť z priestorov vykázať na základe zákona. Organizácie, ktoré sa venujú ľuďom bez domova, to vnímajú ako nariadenie vyslovene ...

«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok stránky